Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
grcolor1.inp grcolor1.out
grcolor2.inp grcolor2.out
grcolor3.inp grcolor3.out
grcolor4.inp grcolor4.out
grcolor5.inp grcolor5.out
grcolor6.inp grcolor6.out
grcolor7.inp grcolor7.out
grcolor8.inp grcolor8.out
grcolor9.inp grcolor9.out
grcolor10.inp grcolor10.out
grcolor11.inp grcolor11.out
grcolor12.inp grcolor12.out
grcolor13.inp grcolor13.out
grcolor14.inp grcolor14.out
grcolor15.inp grcolor15.out
grcolor16.inp grcolor16.out
grcolor17.inp grcolor17.out
grcolor18.inp grcolor18.out
grcolor19.inp grcolor19.out
grcolor20.inp grcolor20.out
grcolor21.inp grcolor21.out
grcolor22.inp grcolor22.out
grcolor23.inp grcolor23.out
grcolor24.inp grcolor24.out
grcolor25.inp grcolor25.out
grcolor26.inp grcolor26.out
grcolor27.inp grcolor27.out
grcolor28.inp grcolor28.out
grcolor29.inp grcolor29.out
grcolor30.inp grcolor30.out
grcolor31.inp grcolor31.out
grcolor32.inp grcolor32.out