Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
bracket1.inp bracket1.out
bracket2.inp bracket2.out
bracket3.inp bracket3.out
bracket4.inp bracket4.out
bracket5.inp bracket5.out
bracket6.inp bracket6.out
bracket7.inp bracket7.out
bracket8.inp bracket8.out
bracket9.inp bracket9.out
bracket10.inp bracket10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 K
bracket1.inp 11 B
bracket1.out 3 B
bracket10.inp 207 B
bracket10.out 4 B
bracket2.inp 16 B
bracket2.out 3 B
bracket3.inp 26 B
bracket3.out 5 B
bracket4.inp 36 B
bracket4.out 5 B
bracket5.inp 56 B
bracket5.out 7 B
bracket6.inp 72 B
bracket6.out 7 B
bracket7.inp 137 B
bracket7.out 3 B
bracket8.inp 173 B
bracket8.out 7 B
bracket9.inp 205 B
bracket9.out 7 B
data.yml 141 B
ex_bracket1.inp 13 B
ex_bracket1.out 2 B
ex_bracket2.inp 30 B
ex_bracket2.out 5 B