Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
cgraph1.inp cgraph1.out
cgraph2.inp cgraph2.out
cgraph3.inp cgraph3.out
cgraph4.inp cgraph4.out
cgraph5.inp cgraph5.out
cgraph6.inp cgraph6.out
cgraph7.inp cgraph7.out
cgraph8.inp cgraph8.out
cgraph9.inp cgraph9.out
cgraph10.inp cgraph10.out
cgraph11.inp cgraph11.out
cgraph12.inp cgraph12.out
cgraph13.inp cgraph13.out
cgraph14.inp cgraph14.out
cgraph15.inp cgraph15.out
cgraph16.inp cgraph16.out
cgraph17.inp cgraph17.out
cgraph18.inp cgraph18.out
cgraph19.inp cgraph19.out
cgraph20.inp cgraph20.out
cgraph21.inp cgraph21.out
cgraph22.inp cgraph22.out
cgraph23.inp cgraph23.out
cgraph24.inp cgraph24.out
cgraph25.inp cgraph25.out
cgraph26.inp cgraph26.out
cgraph27.inp cgraph27.out
cgraph28.inp cgraph28.out
cgraph29.inp cgraph29.out
cgraph30.inp cgraph30.out
cgraph31.inp cgraph31.out
cgraph32.inp cgraph32.out
cgraph33.inp cgraph33.out
cgraph34.inp cgraph34.out
cgraph35.inp cgraph35.out
cgraph36.inp cgraph36.out
cgraph37.inp cgraph37.out
cgraph38.inp cgraph38.out
cgraph39.inp cgraph39.out
cgraph40.inp cgraph40.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 16 M
cgraph1.inp 116 B
cgraph1.out 54 B
cgraph10.inp 1 K
cgraph10.out 904 B
cgraph11.inp 1 K
cgraph11.out 434 B
cgraph12.inp 797 B
cgraph12.out 432 B
cgraph13.inp 1 K
cgraph13.out 602 B
cgraph14.inp 865 B
cgraph14.out 394 B
cgraph15.inp 741 B
cgraph15.out 294 B
cgraph16.inp 1 K
cgraph16.out 715 B
cgraph17.inp 1 K
cgraph17.out 508 B
cgraph18.inp 553 B
cgraph18.out 225 B
cgraph19.inp 882 B
cgraph19.out 375 B
cgraph2.inp 41 B
cgraph2.out 12 B
cgraph20.inp 621 K
cgraph20.out 354 K
cgraph21.inp 3 M
cgraph21.out 1 M
cgraph22.inp 2 M
cgraph22.out 1 M
cgraph23.inp 2 M
cgraph23.out 1 M
cgraph24.inp 2 M
cgraph24.out 2 M
cgraph25.inp 2 M
cgraph25.out 1 M
cgraph26.inp 1 M
cgraph26.out 769 K
cgraph27.inp 2 M
cgraph27.out 2 M
cgraph28.inp 2 M
cgraph28.out 1 M
cgraph29.inp 2 M
cgraph29.out 664 K
cgraph3.inp 36 B
cgraph3.out 9 B
cgraph30.inp 854 K
cgraph30.out 367 K
cgraph31.inp 1 M
cgraph31.out 839 K
cgraph32.inp 2 M
cgraph32.out 930 K
cgraph33.inp 575 K
cgraph33.out 202 K
cgraph34.inp 1019 K
cgraph34.out 691 K
cgraph35.inp 3 M
cgraph35.out 938 K
cgraph36.inp 2 M
cgraph36.out 622 K
cgraph37.inp 2 M
cgraph37.out 723 K
cgraph38.inp 3 M
cgraph38.out 2 M
cgraph39.inp 3 M
cgraph39.out 586 K
cgraph4.inp 62 B
cgraph4.out 27 B
cgraph40.inp 107 B
cgraph40.out 51 B
cgraph5.inp 60 B
cgraph5.out 27 B
cgraph6.inp 91 B
cgraph6.out 45 B
cgraph7.inp 61 B
cgraph7.out 28 B
cgraph8.inp 68 B
cgraph8.out 27 B
cgraph9.inp 51 B
cgraph9.out 18 B
data.yml 258 B
ex_cgraph1.inp 35 B
ex_cgraph1.out 10 B