Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
mountain1.in mountain1.out
mountain2.in mountain2.out
mountain3.in mountain3.out
mountain4.in mountain4.out
mountain5.in mountain5.out
mountain6.in mountain6.out
mountain7.in mountain7.out
mountain8.in mountain8.out
mountain9.in mountain9.out
mountain10.in mountain10.out
mountain11.in mountain11.out
mountain12.in mountain12.out
mountain13.in mountain13.out
mountain14.in mountain14.out
mountain15.in mountain15.out
mountain16.in mountain16.out
mountain17.in mountain17.out
mountain18.in mountain18.out
mountain19.in mountain19.out
mountain20.in mountain20.out
mountain21.in mountain21.out
mountain22.in mountain22.out
mountain23.in mountain23.out
mountain24.in mountain24.out
mountain25.in mountain25.out
mountain26.in mountain26.out
mountain27.in mountain27.out
mountain28.in mountain28.out
mountain29.in mountain29.out
mountain30.in mountain30.out
mountain31.in mountain31.out
mountain32.in mountain32.out
mountain33.in mountain33.out
mountain34.in mountain34.out
mountain35.in mountain35.out
mountain36.in mountain36.out
mountain37.in mountain37.out
mountain38.in mountain38.out
mountain39.in mountain39.out
mountain40.in mountain40.out
mountain41.in mountain41.out
mountain42.in mountain42.out
mountain43.in mountain43.out
mountain44.in mountain44.out
mountain45.in mountain45.out
mountain46.in mountain46.out
mountain47.in mountain47.out
mountain48.in mountain48.out
mountain49.in mountain49.out
mountain50.in mountain50.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 238 K
data.yml 296 B
mountain1.in 26 B
mountain1.out 1 B
mountain10.in 11 B
mountain10.out 1 B
mountain11.in 11 B
mountain11.out 1 B
mountain12.in 19 B
mountain12.out 3 B
mountain13.in 23 B
mountain13.out 4 B
mountain14.in 13 B
mountain14.out 1 B
mountain15.in 15 B
mountain15.out 1 B
mountain16.in 15 B
mountain16.out 1 B
mountain17.in 15 B
mountain17.out 1 B
mountain18.in 17 B
mountain18.out 1 B
mountain19.in 17 B
mountain19.out 1 B
mountain2.in 28 B
mountain2.out 2 B
mountain20.in 24 B
mountain20.out 2 B
mountain21.in 30 B
mountain21.out 3 B
mountain22.in 22 B
mountain22.out 3 B
mountain23.in 15 B
mountain23.out 3 B
mountain24.in 35 B
mountain24.out 4 B
mountain25.in 132 B
mountain25.out 5 B
mountain26.in 263 B
mountain26.out 6 B
mountain27.in 24 B
mountain27.out 1 B
mountain28.in 27 B
mountain28.out 1 B
mountain29.in 25 B
mountain29.out 2 B
mountain3.in 28 B
mountain3.out 2 B
mountain30.in 24 B
mountain30.out 1 B
mountain31.in 94 B
mountain31.out 5 B
mountain32.in 2 K
mountain32.out 8 B
mountain33.in 2 K
mountain33.out 8 B
mountain34.in 393 B
mountain34.out 6 B
mountain35.in 14 K
mountain35.out 9 B
mountain36.in 10 K
mountain36.out 9 B
mountain37.in 15 K
mountain37.out 9 B
mountain38.in 25 K
mountain38.out 10 B
mountain39.in 36 K
mountain39.out 10 B
mountain4.in 8 B
mountain4.out 1 B
mountain40.in 54 K
mountain40.out 11 B
mountain41.in 70 K
mountain41.out 11 B
mountain42.in 75 K
mountain42.out 11 B
mountain43.in 91 K
mountain43.out 11 B
mountain44.in 59 K
mountain44.out 1 B
mountain45.in 59 K
mountain45.out 9 B
mountain46.in 114 K
mountain46.out 11 B
mountain47.in 114 K
mountain47.out 11 B
mountain48.in 114 K
mountain48.out 11 B
mountain49.in 114 K
mountain49.out 11 B
mountain5.in 11 B
mountain5.out 3 B
mountain50.in 146 K
mountain50.out 12 B
mountain6.in 9 B
mountain6.out 2 B
mountain7.in 9 B
mountain7.out 1 B
mountain8.in 11 B
mountain8.out 1 B
mountain9.in 11 B
mountain9.out 1 B