Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
jewel1.inp jewel1.out
jewel2.inp jewel2.out
jewel3.inp jewel3.out
jewel4.inp jewel4.out
jewel5.inp jewel5.out
jewel6.inp jewel6.out
jewel7.inp jewel7.out
jewel8.inp jewel8.out
jewel9.inp jewel9.out
jewel10.inp jewel10.out
jewel11.inp jewel11.out
jewel12.inp jewel12.out
jewel13.inp jewel13.out
jewel14.inp jewel14.out
jewel15.inp jewel15.out
jewel16.inp jewel16.out
jewel17.inp jewel17.out
jewel18.inp jewel18.out
jewel19.inp jewel19.out
jewel20.inp jewel20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 23 M
data.yml 177 B
ex_jewel1.inp 43 B
ex_jewel1.out 16 B
jewel1.inp 146 B
jewel1.out 120 B
jewel10.inp 2 M
jewel10.out 781 K
jewel11.inp 2 M
jewel11.out 961 K
jewel12.inp 3 M
jewel12.out 1 M
jewel13.inp 3 M
jewel13.out 2 M
jewel14.inp 4 M
jewel14.out 2 M
jewel15.inp 4 M
jewel15.out 2 M
jewel16.inp 4 M
jewel16.out 2 M
jewel17.inp 4 M
jewel17.out 2 M
jewel18.inp 4 M
jewel18.out 2 M
jewel19.inp 4 M
jewel19.out 2 M
jewel2.inp 1 K
jewel2.out 594 B
jewel20.inp 6 M
jewel20.out 3 M
jewel3.inp 3 K
jewel3.out 1 K
jewel4.inp 31 K
jewel4.out 6 K
jewel5.inp 33 K
jewel5.out 13 K
jewel6.inp 86 K
jewel6.out 33 K
jewel7.inp 192 K
jewel7.out 77 K
jewel8.inp 392 K
jewel8.out 147 K
jewel9.inp 894 K
jewel9.out 390 K
problem.conf 195 B