Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4056 #1072. LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ Accepted 100 2023 ms 117236 K C++ 11 / 2 K Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-02-08 3:34:15
#72143 #1072. LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ Accepted 100 2078 ms 117332 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:22:35
#135587 #1072. LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ Accepted 100 2174 ms 117232 K C++ 17 / 2 K Bùi Quốc Huy 2023-04-26 12:06:59
#141638 #1072. LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ Accepted 100 2633 ms 136700 K C++ 17 / 3 K Quan Nguyen 2023-07-04 10:01:25


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: