Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
flower1.in flower1.out
flower2.in flower2.out
flower3.in flower3.out
flower4.in flower4.out
flower5.in flower5.out
flower6.in flower6.out
flower7.in flower7.out
flower8.in flower8.out
flower9.in flower9.out
flower10.in flower10.out
flower11.in flower11.out
flower12.in flower12.out
flower13.in flower13.out
flower14.in flower14.out
flower15.in flower15.out
flower16.in flower16.out
flower17.in flower17.out
flower18.in flower18.out
flower19.in flower19.out
flower20.in flower20.out
flower21.in flower21.out
flower22.in flower22.out
flower23.in flower23.out
flower24.in flower24.out
flower25.in flower25.out
flower26.in flower26.out
flower27.in flower27.out
flower28.in flower28.out
flower29.in flower29.out
flower30.in flower30.out
flower31.in flower31.out
flower32.in flower32.out
flower33.in flower33.out
flower34.in flower34.out
flower35.in flower35.out
flower36.in flower36.out
flower37.in flower37.out
flower38.in flower38.out
flower39.in flower39.out
flower40.in flower40.out
flower41.in flower41.out
flower42.in flower42.out
flower43.in flower43.out
flower44.in flower44.out
flower45.in flower45.out
flower46.in flower46.out
flower47.in flower47.out
flower48.in flower48.out
flower49.in flower49.out
flower50.in flower50.out
flower51.in flower51.out
flower52.in flower52.out
flower53.in flower53.out
flower54.in flower54.out
flower55.in flower55.out
flower56.in flower56.out
flower57.in flower57.out
flower58.in flower58.out
flower59.in flower59.out
flower60.in flower60.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 57 K
ex_flower1.inp 19 B
ex_flower1.out 1 B
ex_flower2.inp 15 B
ex_flower2.out 1 B
flower1.in 3 K
flower1.out 19 B
flower10.in 2 K
flower10.out 11 B
flower11.in 3 K
flower11.out 12 B
flower12.in 3 K
flower12.out 12 B
flower13.in 3 K
flower13.out 12 B
flower14.in 3 K
flower14.out 11 B
flower15.in 3 K
flower15.out 11 B
flower16.in 3 K
flower16.out 11 B
flower17.in 3 K
flower17.out 11 B
flower18.in 3 K
flower18.out 12 B
flower19.in 3 K
flower19.out 12 B
flower2.in 3 K
flower2.out 19 B
flower20.in 3 K
flower20.out 12 B
flower21.in 1 K
flower21.out 5 B
flower22.in 1 K
flower22.out 5 B
flower23.in 1 K
flower23.out 5 B
flower24.in 971 B
flower24.out 5 B
flower25.in 1 K
flower25.out 6 B
flower26.in 1 K
flower26.out 6 B
flower27.in 1 K
flower27.out 6 B
flower28.in 94 B
flower28.out 20 B
flower29.in 6 B
flower29.out 2 B
flower3.in 4 K
flower3.out 19 B
flower30.in 17 B
flower30.out 2 B
flower31.in 14 B
flower31.out 2 B
flower32.in 440 B
flower32.out 19 B
flower33.in 356 B
flower33.out 19 B
flower34.in 396 B
flower34.out 19 B
flower35.in 354 B
flower35.out 19 B
flower36.in 398 B
flower36.out 20 B
flower37.in 377 B
flower37.out 20 B
flower38.in 398 B
flower38.out 20 B
flower39.in 303 B
flower39.out 11 B
flower4.in 3 K
flower4.out 20 B
flower40.in 270 B
flower40.out 11 B
flower41.in 271 B
flower41.out 11 B
flower42.in 305 B
flower42.out 11 B
flower43.in 320 B
flower43.out 12 B
flower44.in 289 B
flower44.out 12 B
flower45.in 284 B
flower45.out 12 B
flower46.in 338 B
flower46.out 11 B
flower47.in 321 B
flower47.out 11 B
flower48.in 282 B
flower48.out 11 B
flower49.in 256 B
flower49.out 11 B
flower5.in 4 K
flower5.out 20 B
flower50.in 284 B
flower50.out 12 B
flower51.in 324 B
flower51.out 12 B
flower52.in 247 B
flower52.out 12 B
flower53.in 129 B
flower53.out 5 B
flower54.in 108 B
flower54.out 5 B
flower55.in 106 B
flower55.out 5 B
flower56.in 107 B
flower56.out 5 B
flower57.in 144 B
flower57.out 6 B
flower58.in 145 B
flower58.out 6 B
flower59.in 125 B
flower59.out 6 B
flower6.in 4 K
flower6.out 20 B
flower60.in 4 K
flower60.out 19 B
flower7.in 3 K
flower7.out 11 B
flower8.in 3 K
flower8.out 11 B
flower9.in 3 K
flower9.out 11 B