Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 0
fountain1_samp.inp fountain1_samp.out
fountain2_samp.inp fountain2_samp.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
fountain1.inp fountain1.out
fountain2.inp fountain2.out
fountain3.inp fountain3.out
fountain4.inp fountain4.out
fountain5.inp fountain5.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
fountain6.inp fountain6.out
fountain7.inp fountain7.out
fountain8.inp fountain8.out
fountain9.inp fountain9.out
fountain10.inp fountain10.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
fountain11.inp fountain11.out
fountain12.inp fountain12.out
fountain13.inp fountain13.out
fountain14.inp fountain14.out
fountain15.inp fountain15.out

Subtask 5

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
fountain16.inp fountain16.out
fountain17.inp fountain17.out
fountain18.inp fountain18.out
fountain19.inp fountain19.out
fountain20.inp fountain20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 M
data.yml 389 B
fountain1.inp 24 B
fountain1.out 4 B
fountain10.inp 17 K
fountain10.out 17 B
fountain11.inp 174 K
fountain11.out 9 B
fountain12.inp 434 K
fountain12.out 9 B
fountain13.inp 527 K
fountain13.out 9 B
fountain14.inp 955 K
fountain14.out 9 B
fountain15.inp 955 K
fountain15.out 9 B
fountain16.inp 206 K
fountain16.out 17 B
fountain17.inp 1 M
fountain17.out 17 B
fountain18.inp 1 M
fountain18.out 17 B
fountain19.inp 2 M
fountain19.out 17 B
fountain1_samp.inp 22 B
fountain1_samp.out 1 B
fountain2.inp 161 B
fountain2.out 7 B
fountain20.inp 2 M
fountain20.out 17 B
fountain2_samp.inp 32 B
fountain2_samp.out 2 B
fountain3.inp 559 B
fountain3.out 9 B
fountain4.inp 1009 B
fountain4.out 9 B
fountain5.inp 10 K
fountain5.out 9 B
fountain6.inp 4 K
fountain6.out 17 B
fountain7.inp 9 K
fountain7.out 17 B
fountain8.inp 15 K
fountain8.out 17 B
fountain9.inp 17 K
fountain9.out 17 B