Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 0
path1_samp.inp path1_samp.out
path2_samp.inp path2_samp.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
path1.inp path1.out
path2.inp path2.out
path3.inp path3.out
path4.inp path4.out
path5.inp path5.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
path6.inp path6.out
path7.inp path7.out
path8.inp path8.out
path9.inp path9.out
path10.inp path10.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
path11.inp path11.out
path12.inp path12.out
path13.inp path13.out
path14.inp path14.out
path15.inp path15.out

Subtask 5

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
path16.inp path16.out
path17.inp path17.out
path18.inp path18.out
path19.inp path19.out
path20.inp path20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 10 M
data.yml 381 B
path1.inp 2 K
path1.out 4 B
path10.inp 33 K
path10.out 10 B
path11.inp 2 M
path11.out 8 B
path12.inp 2 M
path12.out 8 B
path13.inp 2 M
path13.out 8 B
path14.inp 433 K
path14.out 9 B
path15.inp 2 M
path15.out 8 B
path16.inp 2 M
path16.out 9 B
path17.inp 1 M
path17.out 9 B
path18.inp 2 M
path18.out 9 B
path19.inp 2 M
path19.out 9 B
path1_samp.inp 79 B
path1_samp.out 1 B
path2.inp 10 K
path2.out 5 B
path20.inp 2 M
path20.out 9 B
path2_samp.inp 114 B
path2_samp.out 1 B
path3.inp 800 K
path3.out 7 B
path4.inp 1 M
path4.out 7 B
path5.inp 2 M
path5.out 7 B
path6.inp 114 B
path6.out 12 B
path7.inp 480 B
path7.out 13 B
path8.inp 39 K
path8.out 10 B
path9.inp 30 K
path9.out 10 B
problem.conf 193 B