Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
diagonal1.in diagonal1.out
diagonal2.in diagonal2.out
diagonal3.in diagonal3.out
diagonal4.in diagonal4.out
diagonal5.in diagonal5.out
diagonal6.in diagonal6.out
diagonal7.in diagonal7.out
diagonal8.in diagonal8.out
diagonal9.in diagonal9.out
diagonal10.in diagonal10.out
diagonal11.in diagonal11.out
diagonal12.in diagonal12.out
diagonal13.in diagonal13.out
diagonal14.in diagonal14.out
diagonal15.in diagonal15.out
diagonal16.in diagonal16.out
diagonal17.in diagonal17.out
diagonal18.in diagonal18.out
diagonal19.in diagonal19.out
diagonal20.in diagonal20.out
diagonal21.in diagonal21.out
diagonal22.in diagonal22.out
diagonal23.in diagonal23.out
diagonal24.in diagonal24.out
diagonal25.in diagonal25.out
diagonal26.in diagonal26.out
diagonal27.in diagonal27.out
diagonal28.in diagonal28.out
diagonal29.in diagonal29.out
diagonal30.in diagonal30.out
diagonal31.in diagonal31.out
diagonal32.in diagonal32.out
diagonal33.in diagonal33.out
diagonal34.in diagonal34.out
diagonal35.in diagonal35.out
diagonal36.in diagonal36.out
diagonal37.in diagonal37.out
diagonal38.in diagonal38.out
diagonal39.in diagonal39.out
diagonal40.in diagonal40.out
diagonal41.in diagonal41.out
diagonal42.in diagonal42.out
diagonal43.in diagonal43.out
diagonal44.in diagonal44.out
diagonal45.in diagonal45.out
diagonal46.in diagonal46.out
diagonal47.in diagonal47.out
diagonal48.in diagonal48.out
diagonal49.in diagonal49.out
diagonal50.in diagonal50.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 915 K
diagonal1.in 30 K
diagonal1.out 10 B
diagonal10.in 76 K
diagonal10.out 10 B
diagonal11.in 15 K
diagonal11.out 9 B
diagonal12.in 229 K
diagonal12.out 10 B
diagonal13.in 29 K
diagonal13.out 10 B
diagonal14.in 1 M
diagonal14.out 10 B
diagonal15.in 17 K
diagonal15.out 9 B
diagonal16.in 5 K
diagonal16.out 9 B
diagonal17.in 8 K
diagonal17.out 9 B
diagonal18.in 2 K
diagonal18.out 9 B
diagonal19.in 4 K
diagonal19.out 9 B
diagonal2.in 467 K
diagonal2.out 10 B
diagonal20.in 975 B
diagonal20.out 9 B
diagonal21.in 9 K
diagonal21.out 9 B
diagonal22.in 169 K
diagonal22.out 10 B
diagonal23.in 10 K
diagonal23.out 9 B
diagonal24.in 52 K
diagonal24.out 10 B
diagonal25.in 1 K
diagonal25.out 8 B
diagonal26.in 859 K
diagonal26.out 10 B
diagonal27.in 6 K
diagonal27.out 9 B
diagonal28.in 2 M
diagonal28.out 9 B
diagonal29.in 71 B
diagonal29.out 8 B
diagonal3.in 13 K
diagonal3.out 9 B
diagonal30.in 66 K
diagonal30.out 10 B
diagonal31.in 31 K
diagonal31.out 9 B
diagonal32.in 170 K
diagonal32.out 10 B
diagonal33.in 31 K
diagonal33.out 9 B
diagonal34.in 543 K
diagonal34.out 9 B
diagonal35.in 1 M
diagonal35.out 4 B
diagonal36.in 1 M
diagonal36.out 4 B
diagonal37.in 1 M
diagonal37.out 4 B
diagonal38.in 96 K
diagonal38.out 4 B
diagonal39.in 820 B
diagonal39.out 4 B
diagonal4.in 1 M
diagonal4.out 10 B
diagonal40.in 2 K
diagonal40.out 4 B
diagonal41.in 20 K
diagonal41.out 4 B
diagonal42.in 3 K
diagonal42.out 4 B
diagonal43.in 25 K
diagonal43.out 4 B
diagonal44.in 5 K
diagonal44.out 4 B
diagonal45.in 1 M
diagonal45.out 4 B
diagonal46.in 85 K
diagonal46.out 4 B
diagonal47.in 399 K
diagonal47.out 4 B
diagonal48.in 2 M
diagonal48.out 4 B
diagonal49.in 170 K
diagonal49.out 4 B
diagonal5.in 5 K
diagonal5.out 9 B
diagonal50.in 5 M
diagonal50.out 4 B
diagonal6.in 1 M
diagonal6.out 10 B
diagonal7.in 8 K
diagonal7.out 9 B
diagonal8.in 859 K
diagonal8.out 10 B
diagonal9.in 1 K
diagonal9.out 9 B