Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
queue1.in queue1.out
queue2.in queue2.out
queue3.in queue3.out
queue4.in queue4.out
queue5.in queue5.out
queue6.in queue6.out
queue7.in queue7.out
queue8.in queue8.out
queue9.in queue9.out
queue10.in queue10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 1 M
QUEUE.pdf 448 K
data.yml 136 B
queue1.in 18 B
queue1.out 3 B
queue10.in 722 K
queue10.out 13 B
queue2.in 38 B
queue2.out 4 B
queue3.in 38 B
queue3.out 4 B
queue4.in 78 B
queue4.out 5 B
queue5.in 5 K
queue5.out 9 B
queue6.in 10 K
queue6.out 9 B
queue7.in 167 K
queue7.out 12 B
queue8.in 813 K
queue8.out 14 B
queue9.in 316 K
queue9.out 10 B