Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 60
cake1.in cake1.out
cake2.in cake2.out
cake3.in cake3.out
cake4.in cake4.out
cake5.in cake5.out
cake6.in cake6.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
cake7.in cake7.out
cake8.in cake8.out
cake9.in cake9.out
cake10.in cake10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 509 K
cake.pdf 495 K
cake1.in 56 B
cake1.out 9 B
cake10.in 14 K
cake10.out 50 B
cake2.in 109 B
cake2.out 12 B
cake3.in 302 B
cake3.out 12 B
cake4.in 605 B
cake4.out 20 B
cake5.in 607 B
cake5.out 20 B
cake6.in 709 B
cake6.out 20 B
cake7.in 9 K
cake7.out 50 B
cake8.in 9 K
cake8.out 50 B
cake9.in 14 K
cake9.out 50 B
data.yml 178 B