Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 0
aplusb1_ex.inp aplusb1_ex.out
aplusb2_ex.inp aplusb2_ex.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
aplusb1.inp aplusb1.out
aplusb2.inp aplusb2.out
aplusb3.inp aplusb3.out
aplusb4.inp aplusb4.out
aplusb5.inp aplusb5.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
aplusb6.inp aplusb6.out
aplusb7.inp aplusb7.out
aplusb8.inp aplusb8.out
aplusb9.inp aplusb9.out
aplusb10.inp aplusb10.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
aplusb11.inp aplusb11.out
aplusb12.inp aplusb12.out
aplusb13.inp aplusb13.out
aplusb14.inp aplusb14.out
aplusb15.inp aplusb15.out
aplusb16.inp aplusb16.out
aplusb17.inp aplusb17.out
aplusb18.inp aplusb18.out
aplusb19.inp aplusb19.out
aplusb20.inp aplusb20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 15 K
aplusb1.inp 3 B
aplusb1.out 3 B
aplusb10.inp 8 B
aplusb10.out 8 B
aplusb11.inp 17 B
aplusb11.out 11 B
aplusb12.inp 101 B
aplusb12.out 3 B
aplusb13.inp 103 B
aplusb13.out 11 B
aplusb14.inp 368 B
aplusb14.out 11 B
aplusb15.inp 1002 B
aplusb15.out 11 B
aplusb16.inp 5 K
aplusb16.out 11 B
aplusb17.inp 10 K
aplusb17.out 11 B
aplusb18.inp 1 K
aplusb18.out 11 B
aplusb19.inp 10 K
aplusb19.out 3 B
aplusb1_ex.inp 2 B
aplusb1_ex.out 1 B
aplusb2.inp 4 B
aplusb2.out 4 B
aplusb20.inp 10 K
aplusb20.out 11 B
aplusb2_ex.inp 5 B
aplusb2_ex.out 1 B
aplusb3.inp 5 B
aplusb3.out 3 B
aplusb4.inp 5 B
aplusb4.out 5 B
aplusb5.inp 5 B
aplusb5.out 5 B
aplusb6.inp 6 B
aplusb6.out 3 B
aplusb7.inp 8 B
aplusb7.out 7 B
aplusb8.inp 8 B
aplusb8.out 7 B
aplusb9.inp 8 B
aplusb9.out 8 B
data.yml 330 B