Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#50784 #1136. PAINT - Sơn màu nước Accepted 100 1770 ms 21200 K C++ 17 / 4 K Đủ 2021-10-12 6:16:35
#50728 #1136. PAINT - Sơn màu nước Accepted 100 1787 ms 18256 K C++ 17 (Clang) / 5 K Bùi Huy Dược 2021-10-11 18:30:52
#50775 #1136. PAINT - Sơn màu nước Accepted 100 1833 ms 19304 K C++ 17 / 4 K Nguyễn Sơn Giang 2021-10-12 4:25:16
#52596 #1136. PAINT - Sơn màu nước Accepted 100 2232 ms 21248 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Tùng Lâm 2021-10-22 4:18:28


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: