Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
paint1.in paint1.out
paint2.in paint2.out
paint3.in paint3.out
paint4.in paint4.out
paint5.in paint5.out
paint6.in paint6.out
paint7.in paint7.out
paint8.in paint8.out
paint9.in paint9.out
paint10.in paint10.out
paint11.in paint11.out
paint12.in paint12.out
paint13.in paint13.out
paint14.in paint14.out
paint15.in paint15.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 15 M
paint1.in 5 M
paint1.out 372 K
paint10.in 3 M
paint10.out 264 K
paint11.in 3 M
paint11.out 167 K
paint12.in 100 B
paint12.out 24 B
paint13.in 5 M
paint13.out 430 K
paint14.in 5 M
paint14.out 240 K
paint15.in 175 B
paint15.out 16 B
paint2.in 5 M
paint2.out 255 K
paint3.in 4 K
paint3.out 45 B
paint4.in 2 M
paint4.out 64 K
paint5.in 2 M
paint5.out 60 K
paint6.in 73 B
paint6.out 15 B
paint7.in 2 M
paint7.out 138 K
paint8.in 2 M
paint8.out 107 K
paint9.in 671 B
paint9.out 15 B