Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
holes1.in holes1.out
holes2.in holes2.out
holes3.in holes3.out
holes4.in holes4.out
holes5.in holes5.out
holes6.in holes6.out
holes7.in holes7.out
holes8.in holes8.out
holes9.in holes9.out
holes10.in holes10.out
holes11.in holes11.out
holes12.in holes12.out
holes13.in holes13.out
holes14.in holes14.out
holes15.in holes15.out
holes16.in holes16.out
holes17.in holes17.out
holes18.in holes18.out
holes19.in holes19.out
holes20.in holes20.out
holes21.in holes21.out
holes22.in holes22.out
holes23.in holes23.out
holes24.in holes24.out
holes25.in holes25.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
holes26.in holes26.out
holes27.in holes27.out
holes28.in holes28.out
holes29.in holes29.out
holes30.in holes30.out
holes31.in holes31.out
holes32.in holes32.out
holes33.in holes33.out
holes34.in holes34.out
holes35.in holes35.out
holes36.in holes36.out
holes37.in holes37.out
holes38.in holes38.out
holes39.in holes39.out
holes40.in holes40.out
holes41.in holes41.out
holes42.in holes42.out
holes43.in holes43.out
holes44.in holes44.out
holes45.in holes45.out
holes46.in holes46.out
holes47.in holes47.out
holes48.in holes48.out
holes49.in holes49.out
holes50.in holes50.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 2 M
data.yml 334 B
holes1.in 18 B
holes1.out 5 B
holes10.in 33 B
holes10.out 14 B
holes11.in 20 B
holes11.out 6 B
holes12.in 21 B
holes12.out 7 B
holes13.in 22 B
holes13.out 7 B
holes14.in 22 B
holes14.out 8 B
holes15.in 24 B
holes15.out 8 B
holes16.in 23 B
holes16.out 8 B
holes17.in 22 B
holes17.out 8 B
holes18.in 27 B
holes18.out 10 B
holes19.in 27 B
holes19.out 10 B
holes2.in 17 B
holes2.out 6 B
holes20.in 28 B
holes20.out 10 B
holes21.in 75 B
holes21.out 6 B
holes22.in 102 B
holes22.out 6 B
holes23.in 135 B
holes23.out 6 B
holes24.in 168 B
holes24.out 6 B
holes25.in 306 B
holes25.out 6 B
holes26.in 4 K
holes26.out 9 B
holes27.in 10 K
holes27.out 8 B
holes28.in 15 K
holes28.out 9 B
holes29.in 23 K
holes29.out 9 B
holes3.in 20 B
holes3.out 6 B
holes30.in 29 K
holes30.out 8 B
holes31.in 23 K
holes31.out 10 B
holes32.in 41 K
holes32.out 10 B
holes33.in 47 K
holes33.out 10 B
holes34.in 53 K
holes34.out 11 B
holes35.in 59 K
holes35.out 10 B
holes36.in 430 K
holes36.out 10 B
holes37.in 497 K
holes37.out 9 B
holes38.in 563 K
holes38.out 10 B
holes39.in 459 K
holes39.out 10 B
holes4.in 17 B
holes4.out 6 B
holes40.in 517 K
holes40.out 9 B
holes41.in 586 K
holes41.out 10 B
holes42.in 469 K
holes42.out 10 B
holes43.in 485 K
holes43.out 9 B
holes44.in 469 K
holes44.out 10 B
holes45.in 586 K
holes45.out 9 B
holes46.in 87 B
holes46.out 13 B
holes47.in 628 B
holes47.out 13 B
holes48.in 3 K
holes48.out 11 B
holes49.in 5 K
holes49.out 10 B
holes5.in 21 B
holes5.out 6 B
holes50.in 6 K
holes50.out 11 B
holes6.in 34 B
holes6.out 14 B
holes7.in 34 B
holes7.out 12 B
holes8.in 35 B
holes8.out 12 B
holes9.in 34 B
holes9.out 12 B