Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
money1.in money1.out
money2.in money2.out
money3.in money3.out
money4.in money4.out
money5.in money5.out
money6.in money6.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 70
money7.in money7.out
money8.in money8.out
money9.in money9.out
money10.in money10.out
money11.in money11.out
money12.in money12.out
money13.in money13.out
money14.in money14.out
money15.in money15.out
money16.in money16.out
money17.in money17.out
money18.in money18.out
money19.in money19.out
money20.in money20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 M
data.yml 220 B
money1.in 124 B
money1.out 5 B
money10.in 616 K
money10.out 14 B
money11.in 442 K
money11.out 11 B
money12.in 534 K
money12.out 11 B
money13.in 581 K
money13.out 11 B
money14.in 539 K
money14.out 15 B
money15.in 460 K
money15.out 15 B
money16.in 642 K
money16.out 15 B
money17.in 708 K
money17.out 15 B
money18.in 797 K
money18.out 15 B
money19.in 797 K
money19.out 15 B
money2.in 21 B
money2.out 4 B
money20.in 797 K
money20.out 15 B
money3.in 318 B
money3.out 7 B
money4.in 5 K
money4.out 11 B
money5.in 253 B
money5.out 6 B
money6.in 3 K
money6.out 8 B
money7.in 375 K
money7.out 14 B
money8.in 495 K
money8.out 14 B
money9.in 495 K
money9.out 14 B