Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
commando1.in commando1.out
commando2.in commando2.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
commando3.in commando3.out
commando4.in commando4.out
commando5.in commando5.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
commando6.in commando6.out
commando7.in commando7.out
commando8.in commando8.out
commando9.in commando9.out
commando10.in commando10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 M
commando1.in 1 K
commando1.out 8 B
commando10.in 3 M
commando10.out 14 B
commando2.in 3 K
commando2.out 9 B
commando3.in 14 K
commando3.out 9 B
commando4.in 23 K
commando4.out 10 B
commando5.in 29 K
commando5.out 10 B
commando6.in 285 K
commando6.out 12 B
commando7.in 1 M
commando7.out 13 B
commando8.in 2 M
commando8.out 13 B
commando9.in 3 M
commando9.out 13 B
data.yml 235 B