Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 29
sub1_random14.in sub1_random14.out
sub1_random15.in sub1_random15.out
sub1_random16.in sub1_random16.out
sub1_random17.in sub1_random17.out
sub1_random18.in sub1_random18.out
sub1_random19.in sub1_random19.out
sub1_random20.in sub1_random20.out
sub1_special1.in sub1_special1.out
sub1_special10.in sub1_special10.out
sub1_special2.in sub1_special2.out
sub1_special3.in sub1_special3.out
sub1_special4.in sub1_special4.out
sub1_special5.in sub1_special5.out
sub1_special6.in sub1_special6.out
sub1_special7.in sub1_special7.out
sub1_special8.in sub1_special8.out
sub1_special9.in sub1_special9.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 26
sub2_random1.in sub2_random1.out
sub2_random10.in sub2_random10.out
sub2_random2.in sub2_random2.out
sub2_random3.in sub2_random3.out
sub2_random4.in sub2_random4.out
sub2_random5.in sub2_random5.out
sub2_random6.in sub2_random6.out
sub2_random7.in sub2_random7.out
sub2_random8.in sub2_random8.out
sub2_random9.in sub2_random9.out
sub2_special11.in sub2_special11.out
sub2_special12.in sub2_special12.out
sub2_special13.in sub2_special13.out
sub2_special14.in sub2_special14.out
sub2_special15.in sub2_special15.out
sub2_special16.in sub2_special16.out
sub2_special17.in sub2_special17.out
sub2_special18.in sub2_special18.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 24
sub3_random1.in sub3_random1.out
sub3_random2.in sub3_random2.out
sub3_random3.in sub3_random3.out
sub3_random4.in sub3_random4.out
sub3_random5.in sub3_random5.out
sub3_special10.in sub3_special10.out
sub3_special11.in sub3_special11.out
sub3_special12.in sub3_special12.out
sub3_special13.in sub3_special13.out
sub3_special14.in sub3_special14.out
sub3_special15.in sub3_special15.out
sub3_special16.in sub3_special16.out
sub3_special17.in sub3_special17.out
sub3_special6.in sub3_special6.out
sub3_special7.in sub3_special7.out
sub3_special8.in sub3_special8.out
sub3_special9.in sub3_special9.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 21
sub4_bigDegree1.in sub4_bigDegree1.out
sub4_bigDegree2.in sub4_bigDegree2.out
sub4_bigDegree3.in sub4_bigDegree3.out
sub4_smallNbigDegree10.in sub4_smallNbigDegree10.out
sub4_smallNbigDegree6.in sub4_smallNbigDegree6.out
sub4_smallNbigDegree7.in sub4_smallNbigDegree7.out
sub4_smallNbigDegree8.in sub4_smallNbigDegree8.out
sub4_smallNbigDegree9.in sub4_smallNbigDegree9.out
sub4_special11.in sub4_special11.out
sub4_special12.in sub4_special12.out
sub4_special4.in sub4_special4.out
sub4_special5.in sub4_special5.out
sub4_testMax13.in sub4_testMax13.out
sub4_testMax14.in sub4_testMax14.out
sub4_testMax15.in sub4_testMax15.out

Subtask 5

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 0
sub1_sample_1.in sub1_sample_1.out
sub1_sample_2.in sub1_sample_2.out
sub1_sample_3.in sub1_sample_3.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 35 M
checkDANANG.cpp 962 B
data.yml 1 K
sub1_random14.in 4 K
sub1_random14.out 9 B
sub1_random15.in 1 K
sub1_random15.out 9 B
sub1_random16.in 661 B
sub1_random16.out 8 B
sub1_random17.in 4 K
sub1_random17.out 9 B
sub1_random18.in 10 K
sub1_random18.out 9 B
sub1_random19.in 4 K
sub1_random19.out 8 B
sub1_random20.in 1 K
sub1_random20.out 8 B
sub1_sample_1.in 57 B
sub1_sample_1.out 2 B
sub1_sample_2.in 37 B
sub1_sample_2.out 2 B
sub1_sample_3.in 30 B
sub1_sample_3.out 2 B
sub1_special1.in 12 K
sub1_special1.out 5 B
sub1_special10.in 12 K
sub1_special10.out 4 B
sub1_special2.in 12 K
sub1_special2.out 4 B
sub1_special3.in 12 K
sub1_special3.out 5 B
sub1_special4.in 12 K
sub1_special4.out 5 B
sub1_special5.in 12 K
sub1_special5.out 5 B
sub1_special6.in 12 K
sub1_special6.out 5 B
sub1_special7.in 12 K
sub1_special7.out 5 B
sub1_special8.in 12 K
sub1_special8.out 5 B
sub1_special9.in 12 K
sub1_special9.out 5 B
sub2_random1.in 3 M
sub2_random1.out 10 B
sub2_random10.in 155 K
sub2_random10.out 9 B
sub2_random2.in 3 M
sub2_random2.out 10 B
sub2_random3.in 3 M
sub2_random3.out 10 B
sub2_random4.in 2 M
sub2_random4.out 10 B
sub2_random5.in 2 M
sub2_random5.out 10 B
sub2_random6.in 3 M
sub2_random6.out 10 B
sub2_random7.in 3 M
sub2_random7.out 10 B
sub2_random8.in 3 M
sub2_random8.out 10 B
sub2_random9.in 2 M
sub2_random9.out 10 B
sub2_special11.in 2 M
sub2_special11.out 4 B
sub2_special12.in 2 M
sub2_special12.out 4 B
sub2_special13.in 2 M
sub2_special13.out 4 B
sub2_special14.in 2 M
sub2_special14.out 4 B
sub2_special15.in 2 M
sub2_special15.out 4 B
sub2_special16.in 2 M
sub2_special16.out 4 B
sub2_special17.in 2 M
sub2_special17.out 4 B
sub2_special18.in 2 M
sub2_special18.out 4 B
sub3_random1.in 2 M
sub3_random1.out 9 B
sub3_random2.in 550 K
sub3_random2.out 9 B
sub3_random3.in 1 M
sub3_random3.out 9 B
sub3_random4.in 834 K
sub3_random4.out 9 B
sub3_random5.in 944 K
sub3_random5.out 9 B
sub3_special10.in 2 M
sub3_special10.out 4 B
sub3_special11.in 2 M
sub3_special11.out 4 B
sub3_special12.in 2 M
sub3_special12.out 4 B
sub3_special13.in 2 M
sub3_special13.out 4 B
sub3_special14.in 2 M
sub3_special14.out 4 B
sub3_special15.in 2 M
sub3_special15.out 4 B
sub3_special16.in 2 M
sub3_special16.out 4 B
sub3_special17.in 2 M
sub3_special17.out 4 B
sub3_special6.in 2 M
sub3_special6.out 4 B
sub3_special7.in 2 M
sub3_special7.out 4 B
sub3_special8.in 2 M
sub3_special8.out 4 B
sub3_special9.in 2 M
sub3_special9.out 4 B
sub4_bigDegree1.in 2 M
sub4_bigDegree1.out 10 B
sub4_bigDegree2.in 4 M
sub4_bigDegree2.out 10 B
sub4_bigDegree3.in 3 M
sub4_bigDegree3.out 9 B
sub4_smallNbigDegree10.in 3 M
sub4_smallNbigDegree10.out 9 B
sub4_smallNbigDegree6.in 3 M
sub4_smallNbigDegree6.out 9 B
sub4_smallNbigDegree7.in 3 M
sub4_smallNbigDegree7.out 9 B
sub4_smallNbigDegree8.in 1 M
sub4_smallNbigDegree8.out 9 B
sub4_smallNbigDegree9.in 1 M
sub4_smallNbigDegree9.out 9 B
sub4_special11.in 2 M
sub4_special11.out 3 B
sub4_special12.in 2 M
sub4_special12.out 4 B
sub4_special4.in 2 M
sub4_special4.out 4 B
sub4_special5.in 2 M
sub4_special5.out 4 B
sub4_testMax13.in 3 M
sub4_testMax13.out 9 B
sub4_testMax14.in 4 M
sub4_testMax14.out 11 B
sub4_testMax15.in 3 M
sub4_testMax15.out 9 B