Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 29
sub1_10_random.in sub1_10_random.out
sub1_11_random.in sub1_11_random.out
sub1_12_random.in sub1_12_random.out
sub1_13_random.in sub1_13_random.out
sub1_14_random.in sub1_14_random.out
sub1_15_random.in sub1_15_random.out
sub1_16_random.in sub1_16_random.out
sub1_17_random.in sub1_17_random.out
sub1_18_random.in sub1_18_random.out
sub1_19_random.in sub1_19_random.out
sub1_20_random.in sub1_20_random.out
sub1_21_random.in sub1_21_random.out
sub1_22_random.in sub1_22_random.out
sub1_23_random.in sub1_23_random.out
sub1_24_random.in sub1_24_random.out
sub1_25_random.in sub1_25_random.out
sub1_26_random.in sub1_26_random.out
sub1_27_random.in sub1_27_random.out
sub1_28_random.in sub1_28_random.out
sub1_29_random.in sub1_29_random.out
sub1_2_random.in sub1_2_random.out
sub1_30_random.in sub1_30_random.out
sub1_31_random.in sub1_31_random.out
sub1_32_random.in sub1_32_random.out
sub1_33_random.in sub1_33_random.out
sub1_34_random.in sub1_34_random.out
sub1_35_random.in sub1_35_random.out
sub1_36_random.in sub1_36_random.out
sub1_37_random.in sub1_37_random.out
sub1_38_random.in sub1_38_random.out
sub1_39_random.in sub1_39_random.out
sub1_3_random.in sub1_3_random.out
sub1_4_random.in sub1_4_random.out
sub1_5_random.in sub1_5_random.out
sub1_6_random.in sub1_6_random.out
sub1_7_random.in sub1_7_random.out
sub1_8_random.in sub1_8_random.out
sub1_9_random.in sub1_9_random.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 33
sub2_0_random.in sub2_0_random.out
sub2_10_random.in sub2_10_random.out
sub2_11_random.in sub2_11_random.out
sub2_12_random.in sub2_12_random.out
sub2_13_random.in sub2_13_random.out
sub2_14_random.in sub2_14_random.out
sub2_15_random.in sub2_15_random.out
sub2_16_random.in sub2_16_random.out
sub2_17_random.in sub2_17_random.out
sub2_18_random.in sub2_18_random.out
sub2_19_random.in sub2_19_random.out
sub2_1_random.in sub2_1_random.out
sub2_20_random.in sub2_20_random.out
sub2_21_random.in sub2_21_random.out
sub2_22_random.in sub2_22_random.out
sub2_2_random.in sub2_2_random.out
sub2_3_random.in sub2_3_random.out
sub2_4_random.in sub2_4_random.out
sub2_5_random.in sub2_5_random.out
sub2_6_random.in sub2_6_random.out
sub2_7_random.in sub2_7_random.out
sub2_8_random.in sub2_8_random.out
sub2_9_random.in sub2_9_random.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 38
sub3_0_random.in sub3_0_random.out
sub3_10_random.in sub3_10_random.out
sub3_11_random.in sub3_11_random.out
sub3_12_random.in sub3_12_random.out
sub3_13_random.in sub3_13_random.out
sub3_14_random.in sub3_14_random.out
sub3_15_random.in sub3_15_random.out
sub3_16_random.in sub3_16_random.out
sub3_17_random.in sub3_17_random.out
sub3_18_random.in sub3_18_random.out
sub3_19_random.in sub3_19_random.out
sub3_1_random.in sub3_1_random.out
sub3_20_random.in sub3_20_random.out
sub3_21_random.in sub3_21_random.out
sub3_22_random.in sub3_22_random.out
sub3_23_random.in sub3_23_random.out
sub3_24_random.in sub3_24_random.out
sub3_25_random.in sub3_25_random.out
sub3_26_random.in sub3_26_random.out
sub3_27_random.in sub3_27_random.out
sub3_28_random.in sub3_28_random.out
sub3_29_random.in sub3_29_random.out
sub3_2_random.in sub3_2_random.out
sub3_3_random.in sub3_3_random.out
sub3_4_random.in sub3_4_random.out
sub3_5_random.in sub3_5_random.out
sub3_6_random.in sub3_6_random.out
sub3_7_random.in sub3_7_random.out
sub3_8_random.in sub3_8_random.out
sub3_9_random.in sub3_9_random.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 0
sample_1.in sample_1.out
sample_2.in sample_2.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 29 K
checkSINGER.cpp 519 B
data.yml 2 K
sample_1.in 6 B
sample_1.out 1 B
sample_2.in 6 B
sample_2.out 1 B
sub1_10_random.in 6 B
sub1_10_random.out 1 B
sub1_11_random.in 6 B
sub1_11_random.out 2 B
sub1_12_random.in 6 B
sub1_12_random.out 1 B
sub1_13_random.in 8 B
sub1_13_random.out 4 B
sub1_14_random.in 7 B
sub1_14_random.out 3 B
sub1_15_random.in 7 B
sub1_15_random.out 3 B
sub1_16_random.in 6 B
sub1_16_random.out 3 B
sub1_17_random.in 6 B
sub1_17_random.out 1 B
sub1_18_random.in 6 B
sub1_18_random.out 1 B
sub1_19_random.in 6 B
sub1_19_random.out 2 B
sub1_20_random.in 7 B
sub1_20_random.out 2 B
sub1_21_random.in 8 B
sub1_21_random.out 5 B
sub1_22_random.in 7 B
sub1_22_random.out 4 B
sub1_23_random.in 8 B
sub1_23_random.out 1 B
sub1_24_random.in 8 B
sub1_24_random.out 1 B
sub1_25_random.in 8 B
sub1_25_random.out 1 B
sub1_26_random.in 8 B
sub1_26_random.out 1 B
sub1_27_random.in 7 B
sub1_27_random.out 4 B
sub1_28_random.in 7 B
sub1_28_random.out 3 B
sub1_29_random.in 8 B
sub1_29_random.out 1 B
sub1_2_random.in 6 B
sub1_2_random.out 1 B
sub1_30_random.in 8 B
sub1_30_random.out 3 B
sub1_31_random.in 8 B
sub1_31_random.out 1 B
sub1_32_random.in 8 B
sub1_32_random.out 1 B
sub1_33_random.in 8 B
sub1_33_random.out 2 B
sub1_34_random.in 7 B
sub1_34_random.out 2 B
sub1_35_random.in 8 B
sub1_35_random.out 2 B
sub1_36_random.in 8 B
sub1_36_random.out 3 B
sub1_37_random.in 8 B
sub1_37_random.out 1 B
sub1_38_random.in 8 B
sub1_38_random.out 6 B
sub1_39_random.in 8 B
sub1_39_random.out 4 B
sub1_3_random.in 6 B
sub1_3_random.out 1 B
sub1_4_random.in 6 B
sub1_4_random.out 1 B
sub1_5_random.in 6 B
sub1_5_random.out 1 B
sub1_6_random.in 6 B
sub1_6_random.out 1 B
sub1_7_random.in 6 B
sub1_7_random.out 1 B
sub1_8_random.in 6 B
sub1_8_random.out 1 B
sub1_9_random.in 6 B
sub1_9_random.out 1 B
sub2_0_random.in 10 B
sub2_0_random.out 9 B
sub2_10_random.in 11 B
sub2_10_random.out 9 B
sub2_11_random.in 10 B
sub2_11_random.out 9 B
sub2_12_random.in 12 B
sub2_12_random.out 2 B
sub2_13_random.in 11 B
sub2_13_random.out 9 B
sub2_14_random.in 12 B
sub2_14_random.out 9 B
sub2_15_random.in 11 B
sub2_15_random.out 8 B
sub2_16_random.in 11 B
sub2_16_random.out 2 B
sub2_17_random.in 11 B
sub2_17_random.out 5 B
sub2_18_random.in 11 B
sub2_18_random.out 1 B
sub2_19_random.in 11 B
sub2_19_random.out 2 B
sub2_1_random.in 11 B
sub2_1_random.out 6 B
sub2_20_random.in 10 B
sub2_20_random.out 8 B
sub2_21_random.in 10 B
sub2_21_random.out 4 B
sub2_22_random.in 12 B
sub2_22_random.out 9 B
sub2_2_random.in 11 B
sub2_2_random.out 9 B
sub2_3_random.in 11 B
sub2_3_random.out 9 B
sub2_4_random.in 11 B
sub2_4_random.out 9 B
sub2_5_random.in 10 B
sub2_5_random.out 2 B
sub2_6_random.in 11 B
sub2_6_random.out 8 B
sub2_7_random.in 11 B
sub2_7_random.out 8 B
sub2_8_random.in 11 B
sub2_8_random.out 8 B
sub2_9_random.in 10 B
sub2_9_random.out 4 B
sub3_0_random.in 13 B
sub3_0_random.out 9 B
sub3_10_random.in 15 B
sub3_10_random.out 9 B
sub3_11_random.in 14 B
sub3_11_random.out 9 B
sub3_12_random.in 14 B
sub3_12_random.out 9 B
sub3_13_random.in 14 B
sub3_13_random.out 9 B
sub3_14_random.in 14 B
sub3_14_random.out 9 B
sub3_15_random.in 14 B
sub3_15_random.out 9 B
sub3_16_random.in 14 B
sub3_16_random.out 9 B
sub3_17_random.in 14 B
sub3_17_random.out 4 B
sub3_18_random.in 14 B
sub3_18_random.out 9 B
sub3_19_random.in 14 B
sub3_19_random.out 9 B
sub3_1_random.in 14 B
sub3_1_random.out 9 B
sub3_20_random.in 15 B
sub3_20_random.out 9 B
sub3_21_random.in 13 B
sub3_21_random.out 8 B
sub3_22_random.in 15 B
sub3_22_random.out 9 B
sub3_23_random.in 15 B
sub3_23_random.out 9 B
sub3_24_random.in 15 B
sub3_24_random.out 1 B
sub3_25_random.in 15 B
sub3_25_random.out 8 B
sub3_26_random.in 14 B
sub3_26_random.out 8 B
sub3_27_random.in 15 B
sub3_27_random.out 8 B
sub3_28_random.in 15 B
sub3_28_random.out 9 B
sub3_29_random.in 14 B
sub3_29_random.out 9 B
sub3_2_random.in 14 B
sub3_2_random.out 9 B
sub3_3_random.in 14 B
sub3_3_random.out 9 B
sub3_4_random.in 15 B
sub3_4_random.out 8 B
sub3_5_random.in 13 B
sub3_5_random.out 9 B
sub3_6_random.in 14 B
sub3_6_random.out 8 B
sub3_7_random.in 13 B
sub3_7_random.out 9 B
sub3_8_random.in 13 B
sub3_8_random.out 9 B
sub3_9_random.in 13 B
sub3_9_random.out 9 B