Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10
anctextA01.in anctextA01.out
anctextA02.in anctextA02.out
anctextA03.in anctextA03.out
anctextA04.in anctextA04.out
anctextA05.in anctextA05.out
anctextA06.in anctextA06.out
anctextA07.in anctextA07.out
anctextA08.in anctextA08.out
anctextA09.in anctextA09.out
anctextA10.in anctextA10.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
anctextB11.in anctextB11.out
anctextB12.in anctextB12.out
anctextB13.in anctextB13.out
anctextB14.in anctextB14.out
anctextB15.in anctextB15.out
anctextB16.in anctextB16.out
anctextB17.in anctextB17.out
anctextB18.in anctextB18.out
anctextB19.in anctextB19.out
anctextB20.in anctextB20.out
anctextB21.in anctextB21.out
anctextB22.in anctextB22.out
anctextB23.in anctextB23.out
anctextB24.in anctextB24.out
anctextB25.in anctextB25.out
anctextB26.in anctextB26.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
anctextC27.in anctextC27.out
anctextC28.in anctextC28.out
anctextC29.in anctextC29.out
anctextC30.in anctextC30.out
anctextC31.in anctextC31.out
anctextC32.in anctextC32.out
anctextC33.in anctextC33.out
anctextC34.in anctextC34.out
anctextC35.in anctextC35.out
anctextC36.in anctextC36.out
anctextC37.in anctextC37.out
anctextC38.in anctextC38.out
anctextC39.in anctextC39.out
anctextC40.in anctextC40.out
anctextC41.in anctextC41.out
anctextC42.in anctextC42.out
anctextC43.in anctextC43.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 35
anctextD44.in anctextD44.out
anctextD45.in anctextD45.out
anctextD46.in anctextD46.out
anctextD47.in anctextD47.out
anctextD48.in anctextD48.out
anctextD49.in anctextD49.out
anctextD50.in anctextD50.out
anctextD51.in anctextD51.out
anctextD52.in anctextD52.out
anctextD53.in anctextD53.out
anctextD54.in anctextD54.out
anctextD55.in anctextD55.out
anctextD56.in anctextD56.out
anctextD57.in anctextD57.out
anctextD58.in anctextD58.out
anctextD59.in anctextD59.out
anctextD60.in anctextD60.out
anctextD61.in anctextD61.out
anctextD62.in anctextD62.out
anctextD63.in anctextD63.out
anctextD64.in anctextD64.out
anctextD65.in anctextD65.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 75 M
anctextA01.in 16 B
anctextA01.out 2 B
anctextA02.in 73 B
anctextA02.out 12 B
anctextA03.in 90 B
anctextA03.out 23 B
anctextA04.in 81 B
anctextA04.out 18 B
anctextA05.in 120 K
anctextA05.out 9 K
anctextA06.in 117 K
anctextA06.out 9 K
anctextA07.in 218 K
anctextA07.out 8 K
anctextA08.in 150 K
anctextA08.out 10 K
anctextA09.in 188 K
anctextA09.out 8 K
anctextA10.in 101 K
anctextA10.out 7 K
anctextB11.in 107 B
anctextB11.out 14 B
anctextB12.in 1 M
anctextB12.out 59 K
anctextB13.in 3 M
anctextB13.out 1 M
anctextB14.in 4 M
anctextB14.out 2 M
anctextB15.in 4 M
anctextB15.out 2 M
anctextB16.in 551 K
anctextB16.out 49 K
anctextB17.in 5 M
anctextB17.out 879 K
anctextB18.in 3 M
anctextB18.out 879 K
anctextB19.in 3 M
anctextB19.out 879 K
anctextB20.in 7 M
anctextB20.out 879 K
anctextB21.in 7 M
anctextB21.out 2 M
anctextB22.in 7 M
anctextB22.out 2 M
anctextB23.in 5 M
anctextB23.out 2 M
anctextB24.in 5 M
anctextB24.out 879 K
anctextB25.in 5 M
anctextB25.out 2 M
anctextB26.in 5 M
anctextB26.out 2 M
anctextC27.in 229 K
anctextC27.out 49 K
anctextC28.in 5 M
anctextC28.out 586 K
anctextC29.in 4 M
anctextC29.out 586 K
anctextC30.in 4 M
anctextC30.out 586 K
anctextC31.in 4 M
anctextC31.out 586 K
anctextC32.in 4 M
anctextC32.out 586 K
anctextC33.in 4 M
anctextC33.out 879 K
anctextC34.in 4 M
anctextC34.out 586 K
anctextC35.in 4 M
anctextC35.out 586 K
anctextC36.in 4 M
anctextC36.out 586 K
anctextC37.in 4 M
anctextC37.out 586 K
anctextC38.in 4 M
anctextC38.out 586 K
anctextC39.in 4 M
anctextC39.out 586 K
anctextC40.in 4 M
anctextC40.out 586 K
anctextC41.in 4 M
anctextC41.out 586 K
anctextC42.in 4 M
anctextC42.out 586 K
anctextC43.in 4 M
anctextC43.out 586 K
anctextD44.in 3 M
anctextD44.out 586 K
anctextD45.in 5 M
anctextD45.out 1 M
anctextD46.in 7 M
anctextD46.out 2 M
anctextD47.in 7 M
anctextD47.out 2 M
anctextD48.in 7 M
anctextD48.out 2 M
anctextD49.in 7 M
anctextD49.out 2 M
anctextD50.in 7 M
anctextD50.out 2 M
anctextD51.in 7 M
anctextD51.out 2 M
anctextD52.in 6 M
anctextD52.out 2 M
anctextD53.in 6 M
anctextD53.out 2 M
anctextD54.in 6 M
anctextD54.out 2 M
anctextD55.in 6 M
anctextD55.out 2 M
anctextD56.in 6 M
anctextD56.out 2 M
anctextD57.in 6 M
anctextD57.out 2 M
anctextD58.in 6 M
anctextD58.out 2 M
anctextD59.in 6 M
anctextD59.out 2 M
anctextD60.in 6 M
anctextD60.out 2 M
anctextD61.in 6 M
anctextD61.out 2 M
anctextD62.in 6 M
anctextD62.out 2 M
anctextD63.in 6 M
anctextD63.out 2 M
anctextD64.in 6 M
anctextD64.out 2 M
anctextD65.in 6 M
anctextD65.out 2 M
checkAnctext.cpp 2 K
data.yml 711 B