Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10
chocolateA001.in chocolateA001.out
chocolateA002.in chocolateA002.out
chocolateA003.in chocolateA003.out
chocolateA004.in chocolateA004.out
chocolateA005.in chocolateA005.out
chocolateA006.in chocolateA006.out
chocolateA007.in chocolateA007.out
chocolateA008.in chocolateA008.out
chocolateA009.in chocolateA009.out
chocolateA010.in chocolateA010.out
chocolateA011.in chocolateA011.out
chocolateA012.in chocolateA012.out
chocolateA013.in chocolateA013.out
chocolateA014.in chocolateA014.out
chocolateA015.in chocolateA015.out
chocolateA016.in chocolateA016.out
chocolateA017.in chocolateA017.out
chocolateA018.in chocolateA018.out
chocolateA019.in chocolateA019.out
chocolateA020.in chocolateA020.out
chocolateA021.in chocolateA021.out
chocolateA022.in chocolateA022.out
chocolateA023.in chocolateA023.out
chocolateA024.in chocolateA024.out
chocolateA025.in chocolateA025.out
chocolateA026.in chocolateA026.out
chocolateA027.in chocolateA027.out
chocolateA028.in chocolateA028.out
chocolateA029.in chocolateA029.out
chocolateA030.in chocolateA030.out
chocolateA031.in chocolateA031.out
chocolateA032.in chocolateA032.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 15
chocolateB033.in chocolateB033.out
chocolateB034.in chocolateB034.out
chocolateB035.in chocolateB035.out
chocolateB036.in chocolateB036.out
chocolateB037.in chocolateB037.out
chocolateB038.in chocolateB038.out
chocolateB039.in chocolateB039.out
chocolateB040.in chocolateB040.out
chocolateB041.in chocolateB041.out
chocolateB042.in chocolateB042.out
chocolateB043.in chocolateB043.out
chocolateB044.in chocolateB044.out
chocolateB045.in chocolateB045.out
chocolateB046.in chocolateB046.out
chocolateB047.in chocolateB047.out
chocolateB048.in chocolateB048.out
chocolateB049.in chocolateB049.out
chocolateB050.in chocolateB050.out
chocolateB051.in chocolateB051.out
chocolateB052.in chocolateB052.out
chocolateB053.in chocolateB053.out
chocolateB054.in chocolateB054.out
chocolateB055.in chocolateB055.out
chocolateB056.in chocolateB056.out
chocolateB057.in chocolateB057.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
chocolateC058.in chocolateC058.out
chocolateC059.in chocolateC059.out
chocolateC060.in chocolateC060.out
chocolateC061.in chocolateC061.out
chocolateC062.in chocolateC062.out
chocolateC063.in chocolateC063.out
chocolateC064.in chocolateC064.out
chocolateC065.in chocolateC065.out
chocolateC066.in chocolateC066.out
chocolateC067.in chocolateC067.out
chocolateC068.in chocolateC068.out
chocolateC069.in chocolateC069.out
chocolateC070.in chocolateC070.out
chocolateC071.in chocolateC071.out
chocolateC072.in chocolateC072.out
chocolateC073.in chocolateC073.out
chocolateC074.in chocolateC074.out
chocolateC075.in chocolateC075.out
chocolateC076.in chocolateC076.out
chocolateC077.in chocolateC077.out
chocolateC078.in chocolateC078.out
chocolateC079.in chocolateC079.out
chocolateC080.in chocolateC080.out
chocolateC081.in chocolateC081.out
chocolateC082.in chocolateC082.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 45
chocolateD083.in chocolateD083.out
chocolateD084.in chocolateD084.out
chocolateD085.in chocolateD085.out
chocolateD086.in chocolateD086.out
chocolateD087.in chocolateD087.out
chocolateD088.in chocolateD088.out
chocolateD089.in chocolateD089.out
chocolateD090.in chocolateD090.out
chocolateD091.in chocolateD091.out
chocolateD092.in chocolateD092.out
chocolateD093.in chocolateD093.out
chocolateD094.in chocolateD094.out
chocolateD095.in chocolateD095.out
chocolateD096.in chocolateD096.out
chocolateD097.in chocolateD097.out
chocolateD098.in chocolateD098.out
chocolateD099.in chocolateD099.out
chocolateD100.in chocolateD100.out
chocolateD101.in chocolateD101.out
chocolateD102.in chocolateD102.out
chocolateD103.in chocolateD103.out
chocolateD104.in chocolateD104.out
chocolateD105.in chocolateD105.out
chocolateD106.in chocolateD106.out
chocolateD107.in chocolateD107.out
chocolateD108.in chocolateD108.out
chocolateD109.in chocolateD109.out
chocolateD110.in chocolateD110.out
chocolateD111.in chocolateD111.out
chocolateD112.in chocolateD112.out
chocolateD113.in chocolateD113.out
chocolateD114.in chocolateD114.out
chocolateD115.in chocolateD115.out
chocolateD116.in chocolateD116.out
chocolateD117.in chocolateD117.out
chocolateD118.in chocolateD118.out
chocolateD119.in chocolateD119.out
chocolateD120.in chocolateD120.out
chocolateD121.in chocolateD121.out
chocolateD122.in chocolateD122.out
chocolateD123.in chocolateD123.out
chocolateD124.in chocolateD124.out
chocolateD125.in chocolateD125.out
chocolateD126.in chocolateD126.out
chocolateD127.in chocolateD127.out
chocolateD128.in chocolateD128.out
chocolateD129.in chocolateD129.out
chocolateD130.in chocolateD130.out
chocolateD131.in chocolateD131.out
chocolateD132.in chocolateD132.out
chocolateD133.in chocolateD133.out
chocolateD134.in chocolateD134.out
chocolateD135.in chocolateD135.out
chocolateD136.in chocolateD136.out
chocolateD137.in chocolateD137.out
chocolateD138.in chocolateD138.out
chocolateD139.in chocolateD139.out
chocolateD140.in chocolateD140.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 123 K
checkChocolate.cpp 985 B
checkChocolate.o 225 K
chocolateA001.in 17 B
chocolateA001.out 16 B
chocolateA002.in 25 B
chocolateA002.out 16 B
chocolateA003.in 7 B
chocolateA003.out 4 B
chocolateA004.in 12 B
chocolateA004.out 6 B
chocolateA005.in 7 B
chocolateA005.out 6 B
chocolateA006.in 12 B
chocolateA006.out 8 B
chocolateA007.in 17 B
chocolateA007.out 8 B
chocolateA008.in 17 B
chocolateA008.out 10 B
chocolateA009.in 17 B
chocolateA009.out 10 B
chocolateA010.in 1 K
chocolateA010.out 10 B
chocolateA011.in 1 K
chocolateA011.out 10 B
chocolateA012.in 13 B
chocolateA012.out 12 B
chocolateA013.in 27 B
chocolateA013.out 12 B
chocolateA014.in 1 K
chocolateA014.out 12 B
chocolateA015.in 1 K
chocolateA015.out 12 B
chocolateA016.in 14 B
chocolateA016.out 14 B
chocolateA017.in 33 B
chocolateA017.out 14 B
chocolateA018.in 1 K
chocolateA018.out 14 B
chocolateA019.in 1 K
chocolateA019.out 14 B
chocolateA020.in 24 B
chocolateA020.out 16 B
chocolateA021.in 39 B
chocolateA021.out 16 B
chocolateA022.in 1 K
chocolateA022.out 16 B
chocolateA023.in 1 K
chocolateA023.out 16 B
chocolateA024.in 19 B
chocolateA024.out 18 B
chocolateA025.in 16 B
chocolateA025.out 18 B
chocolateA026.in 1 K
chocolateA026.out 18 B
chocolateA027.in 1 K
chocolateA027.out 18 B
chocolateA028.in 27 B
chocolateA028.out 10 B
chocolateA029.in 22 B
chocolateA029.out 10 B
chocolateA030.in 1 K
chocolateA030.out 10 B
chocolateA031.in 1 K
chocolateA031.out 10 B
chocolateA032.in 27 B
chocolateA032.out 12 B
chocolateB033.in 21 B
chocolateB033.out 16 B
chocolateB034.in 14 B
chocolateB034.out 23 B
chocolateB035.in 15 B
chocolateB035.out 26 B
chocolateB036.in 16 B
chocolateB036.out 29 B
chocolateB037.in 17 B
chocolateB037.out 35 B
chocolateB038.in 17 B
chocolateB038.out 38 B
chocolateB039.in 17 B
chocolateB039.out 41 B
chocolateB040.in 14 B
chocolateB040.out 23 B
chocolateB041.in 15 B
chocolateB041.out 26 B
chocolateB042.in 16 B
chocolateB042.out 29 B
chocolateB043.in 16 B
chocolateB043.out 35 B
chocolateB044.in 17 B
chocolateB044.out 38 B
chocolateB045.in 17 B
chocolateB045.out 41 B
chocolateB046.in 14 B
chocolateB046.out 23 B
chocolateB047.in 15 B
chocolateB047.out 26 B
chocolateB048.in 15 B
chocolateB048.out 29 B
chocolateB049.in 17 B
chocolateB049.out 35 B
chocolateB050.in 17 B
chocolateB050.out 38 B
chocolateB051.in 17 B
chocolateB051.out 41 B
chocolateB052.in 14 B
chocolateB052.out 23 B
chocolateB053.in 15 B
chocolateB053.out 26 B
chocolateB054.in 16 B
chocolateB054.out 29 B
chocolateB055.in 17 B
chocolateB055.out 35 B
chocolateB056.in 16 B
chocolateB056.out 38 B
chocolateB057.in 17 B
chocolateB057.out 41 B
chocolateC058.in 12 B
chocolateC058.out 16 B
chocolateC059.in 103 B
chocolateC059.out 16 B
chocolateC060.in 26 B
chocolateC060.out 41 B
chocolateC061.in 1 K
chocolateC061.out 38 B
chocolateC062.in 26 B
chocolateC062.out 35 B
chocolateC063.in 1 K
chocolateC063.out 29 B
chocolateC064.in 37 B
chocolateC064.out 41 B
chocolateC065.in 1 K
chocolateC065.out 38 B
chocolateC066.in 31 B
chocolateC066.out 35 B
chocolateC067.in 1 K
chocolateC067.out 29 B
chocolateC068.in 52 B
chocolateC068.out 41 B
chocolateC069.in 1 K
chocolateC069.out 38 B
chocolateC070.in 49 B
chocolateC070.out 35 B
chocolateC071.in 1 K
chocolateC071.out 29 B
chocolateC072.in 70 B
chocolateC072.out 41 B
chocolateC073.in 1 K
chocolateC073.out 38 B
chocolateC074.in 69 B
chocolateC074.out 35 B
chocolateC075.in 1 K
chocolateC075.out 29 B
chocolateC076.in 85 B
chocolateC076.out 41 B
chocolateC077.in 1 K
chocolateC077.out 38 B
chocolateC078.in 76 B
chocolateC078.out 35 B
chocolateC079.in 1 K
chocolateC079.out 29 B
chocolateC080.in 103 B
chocolateC080.out 41 B
chocolateC081.in 2 K
chocolateC081.out 38 B
chocolateC082.in 104 B
chocolateC082.out 35 B
chocolateD083.in 22 B
chocolateD083.out 12 B
chocolateD084.in 22 B
chocolateD084.out 12 B
chocolateD085.in 23 B
chocolateD085.out 12 B
chocolateD086.in 23 B
chocolateD086.out 16 B
chocolateD087.in 22 B
chocolateD087.out 16 B
chocolateD088.in 33 B
chocolateD088.out 32 B
chocolateD089.in 46 B
chocolateD089.out 32 B
chocolateD090.in 78 B
chocolateD090.out 32 B
chocolateD091.in 83 B
chocolateD091.out 32 B
chocolateD092.in 91 B
chocolateD092.out 32 B
chocolateD093.in 36 B
chocolateD093.out 38 B
chocolateD094.in 56 B
chocolateD094.out 38 B
chocolateD095.in 78 B
chocolateD095.out 38 B
chocolateD096.in 79 B
chocolateD096.out 38 B
chocolateD097.in 109 B
chocolateD097.out 38 B
chocolateD098.in 38 B
chocolateD098.out 41 B
chocolateD099.in 58 B
chocolateD099.out 41 B
chocolateD100.in 86 B
chocolateD100.out 41 B
chocolateD101.in 91 B
chocolateD101.out 41 B
chocolateD102.in 105 B
chocolateD102.out 41 B
chocolateD103.in 34 B
chocolateD103.out 32 B
chocolateD104.in 54 B
chocolateD104.out 32 B
chocolateD105.in 79 B
chocolateD105.out 32 B
chocolateD106.in 83 B
chocolateD106.out 32 B
chocolateD107.in 100 B
chocolateD107.out 32 B
chocolateD108.in 35 B
chocolateD108.out 38 B
chocolateD109.in 60 B
chocolateD109.out 38 B
chocolateD110.in 80 B
chocolateD110.out 38 B
chocolateD111.in 92 B
chocolateD111.out 38 B
chocolateD112.in 108 B
chocolateD112.out 38 B
chocolateD113.in 38 B
chocolateD113.out 41 B
chocolateD114.in 57 B
chocolateD114.out 41 B
chocolateD115.in 83 B
chocolateD115.out 41 B
chocolateD116.in 88 B
chocolateD116.out 41 B
chocolateD117.in 110 B
chocolateD117.out 41 B
chocolateD118.in 1 K
chocolateD118.out 32 B
chocolateD119.in 1 K
chocolateD119.out 32 B
chocolateD120.in 1 K
chocolateD120.out 32 B
chocolateD121.in 1 K
chocolateD121.out 32 B
chocolateD122.in 1 K
chocolateD122.out 32 B
chocolateD123.in 2 K
chocolateD123.out 38 B
chocolateD124.in 1 K
chocolateD124.out 38 B
chocolateD125.in 1 K
chocolateD125.out 38 B
chocolateD126.in 1 K
chocolateD126.out 38 B
chocolateD127.in 2 K
chocolateD127.out 38 B
chocolateD128.in 2 K
chocolateD128.out 41 B
chocolateD129.in 2 K
chocolateD129.out 41 B
chocolateD130.in 2 K
chocolateD130.out 41 B
chocolateD131.in 1 K
chocolateD131.out 41 B
chocolateD132.in 1 K
chocolateD132.out 41 B
chocolateD133.in 1 K
chocolateD133.out 32 B
chocolateD134.in 2 K
chocolateD134.out 32 B
chocolateD135.in 1 K
chocolateD135.out 32 B
chocolateD136.in 1 K
chocolateD136.out 32 B
chocolateD137.in 1 K
chocolateD137.out 32 B
chocolateD138.in 2 K
chocolateD138.out 38 B
chocolateD139.in 1 K
chocolateD139.out 38 B
chocolateD140.in 1 K
chocolateD140.out 38 B
data.yml 1 K