Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10
Tigersugar2A01.in Tigersugar2A01.out
Tigersugar2A02.in Tigersugar2A02.out
Tigersugar2A03.in Tigersugar2A03.out
Tigersugar2A04.in Tigersugar2A04.out
Tigersugar2A05.in Tigersugar2A05.out
Tigersugar2A06.in Tigersugar2A06.out
Tigersugar2A07.in Tigersugar2A07.out
Tigersugar2A08.in Tigersugar2A08.out
Tigersugar2A09.in Tigersugar2A09.out
Tigersugar2A10.in Tigersugar2A10.out
Tigersugar2A11.in Tigersugar2A11.out
Tigersugar2A12.in Tigersugar2A12.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 15
Tigersugar2B13.in Tigersugar2B13.out
Tigersugar2B14.in Tigersugar2B14.out
Tigersugar2B15.in Tigersugar2B15.out
Tigersugar2B16.in Tigersugar2B16.out
Tigersugar2B17.in Tigersugar2B17.out
Tigersugar2B18.in Tigersugar2B18.out
Tigersugar2B19.in Tigersugar2B19.out
Tigersugar2B20.in Tigersugar2B20.out
Tigersugar2B21.in Tigersugar2B21.out
Tigersugar2B22.in Tigersugar2B22.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
Tigersugar2C23.in Tigersugar2C23.out
Tigersugar2C24.in Tigersugar2C24.out
Tigersugar2C25.in Tigersugar2C25.out
Tigersugar2C26.in Tigersugar2C26.out
Tigersugar2C27.in Tigersugar2C27.out
Tigersugar2C28.in Tigersugar2C28.out
Tigersugar2C29.in Tigersugar2C29.out
Tigersugar2C30.in Tigersugar2C30.out
Tigersugar2C31.in Tigersugar2C31.out
Tigersugar2C32.in Tigersugar2C32.out
Tigersugar2C33.in Tigersugar2C33.out
Tigersugar2C34.in Tigersugar2C34.out
Tigersugar2C35.in Tigersugar2C35.out
Tigersugar2C36.in Tigersugar2C36.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
Tigersugar2D37.in Tigersugar2D37.out
Tigersugar2D38.in Tigersugar2D38.out
Tigersugar2D39.in Tigersugar2D39.out
Tigersugar2D40.in Tigersugar2D40.out
Tigersugar2D41.in Tigersugar2D41.out
Tigersugar2D42.in Tigersugar2D42.out
Tigersugar2D43.in Tigersugar2D43.out
Tigersugar2D44.in Tigersugar2D44.out
Tigersugar2D45.in Tigersugar2D45.out
Tigersugar2D46.in Tigersugar2D46.out
Tigersugar2D47.in Tigersugar2D47.out
Tigersugar2D48.in Tigersugar2D48.out
Tigersugar2D49.in Tigersugar2D49.out
Tigersugar2D50.in Tigersugar2D50.out
Tigersugar2D51.in Tigersugar2D51.out
Tigersugar2D52.in Tigersugar2D52.out
Tigersugar2D53.in Tigersugar2D53.out
Tigersugar2D54.in Tigersugar2D54.out
Tigersugar2D55.in Tigersugar2D55.out
Tigersugar2D56.in Tigersugar2D56.out
Tigersugar2D57.in Tigersugar2D57.out
Tigersugar2D58.in Tigersugar2D58.out
Tigersugar2D59.in Tigersugar2D59.out
Tigersugar2D60.in Tigersugar2D60.out
Tigersugar2D61.in Tigersugar2D61.out
Tigersugar2D62.in Tigersugar2D62.out
Tigersugar2D63.in Tigersugar2D63.out
Tigersugar2D64.in Tigersugar2D64.out
Tigersugar2D65.in Tigersugar2D65.out
Tigersugar2D66.in Tigersugar2D66.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 116 M
Tigersugar2A01.in 21 B
Tigersugar2A01.out 17 B
Tigersugar2A02.in 15 B
Tigersugar2A02.out 13 B
Tigersugar2A03.in 29 B
Tigersugar2A03.out 20 B
Tigersugar2A04.in 41 B
Tigersugar2A04.out 47 B
Tigersugar2A05.in 36 B
Tigersugar2A05.out 32 B
Tigersugar2A06.in 51 B
Tigersugar2A06.out 48 B
Tigersugar2A07.in 68 B
Tigersugar2A07.out 68 B
Tigersugar2A08.in 65 B
Tigersugar2A08.out 64 B
Tigersugar2A09.in 43 B
Tigersugar2A09.out 41 B
Tigersugar2A10.in 43 B
Tigersugar2A10.out 41 B
Tigersugar2A11.in 66 B
Tigersugar2A11.out 62 B
Tigersugar2A12.in 67 B
Tigersugar2A12.out 63 B
Tigersugar2B13.in 18 K
Tigersugar2B13.out 18 K
Tigersugar2B14.in 9 K
Tigersugar2B14.out 9 K
Tigersugar2B15.in 18 K
Tigersugar2B15.out 18 K
Tigersugar2B16.in 18 K
Tigersugar2B16.out 18 K
Tigersugar2B17.in 10 K
Tigersugar2B17.out 10 K
Tigersugar2B18.in 20 K
Tigersugar2B18.out 20 K
Tigersugar2B19.in 10 K
Tigersugar2B19.out 10 K
Tigersugar2B20.in 20 K
Tigersugar2B20.out 20 K
Tigersugar2B21.in 18 K
Tigersugar2B21.out 18 K
Tigersugar2B22.in 21 K
Tigersugar2B22.out 21 K
Tigersugar2C23.in 20 B
Tigersugar2C23.out 18 B
Tigersugar2C24.in 2 M
Tigersugar2C24.out 2 M
Tigersugar2C25.in 3 M
Tigersugar2C25.out 3 M
Tigersugar2C26.in 3 M
Tigersugar2C26.out 3 M
Tigersugar2C27.in 2 M
Tigersugar2C27.out 2 M
Tigersugar2C28.in 3 M
Tigersugar2C28.out 3 M
Tigersugar2C29.in 4 M
Tigersugar2C29.out 4 M
Tigersugar2C30.in 4 M
Tigersugar2C30.out 4 M
Tigersugar2C31.in 2 M
Tigersugar2C31.out 2 M
Tigersugar2C32.in 3 M
Tigersugar2C32.out 3 M
Tigersugar2C33.in 4 M
Tigersugar2C33.out 4 M
Tigersugar2C34.in 4 M
Tigersugar2C34.out 4 M
Tigersugar2C35.in 4 M
Tigersugar2C35.out 4 M
Tigersugar2C36.in 4 M
Tigersugar2C36.out 4 M
Tigersugar2D37.in 2 M
Tigersugar2D37.out 2 M
Tigersugar2D38.in 3 M
Tigersugar2D38.out 3 M
Tigersugar2D39.in 3 M
Tigersugar2D39.out 3 M
Tigersugar2D40.in 4 M
Tigersugar2D40.out 4 M
Tigersugar2D41.in 3 M
Tigersugar2D41.out 3 M
Tigersugar2D42.in 2 M
Tigersugar2D42.out 2 M
Tigersugar2D43.in 3 M
Tigersugar2D43.out 3 M
Tigersugar2D44.in 3 M
Tigersugar2D44.out 3 M
Tigersugar2D45.in 4 M
Tigersugar2D45.out 4 M
Tigersugar2D46.in 3 M
Tigersugar2D46.out 3 M
Tigersugar2D47.in 2 M
Tigersugar2D47.out 2 M
Tigersugar2D48.in 3 M
Tigersugar2D48.out 3 M
Tigersugar2D49.in 3 M
Tigersugar2D49.out 3 M
Tigersugar2D50.in 4 M
Tigersugar2D50.out 4 M
Tigersugar2D51.in 4 M
Tigersugar2D51.out 4 M
Tigersugar2D52.in 2 M
Tigersugar2D52.out 2 M
Tigersugar2D53.in 3 M
Tigersugar2D53.out 3 M
Tigersugar2D54.in 3 M
Tigersugar2D54.out 3 M
Tigersugar2D55.in 4 M
Tigersugar2D55.out 4 M
Tigersugar2D56.in 4 M
Tigersugar2D56.out 4 M
Tigersugar2D57.in 4 M
Tigersugar2D57.out 4 M
Tigersugar2D58.in 4 M
Tigersugar2D58.out 4 M
Tigersugar2D59.in 4 M
Tigersugar2D59.out 4 M
Tigersugar2D60.in 4 M
Tigersugar2D60.out 4 M
Tigersugar2D61.in 4 M
Tigersugar2D61.out 4 M
Tigersugar2D62.in 4 M
Tigersugar2D62.out 4 M
Tigersugar2D63.in 4 M
Tigersugar2D63.out 4 M
Tigersugar2D64.in 4 M
Tigersugar2D64.out 4 M
Tigersugar2D65.in 4 M
Tigersugar2D65.out 4 M
Tigersugar2D66.in 4 M
Tigersugar2D66.out 4 M
checkTigersugar2.cpp 3 K
data.yml 729 B