Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
READTIME01.in READTIME01.out
READTIME02.in READTIME02.out
READTIME03.in READTIME03.out
READTIME04.in READTIME04.out
READTIME05.in READTIME05.out
READTIME06.in READTIME06.out
READTIME07.in READTIME07.out
READTIME08.in READTIME08.out
READTIME09.in READTIME09.out
READTIME10.in READTIME10.out
READTIME11.in READTIME11.out
READTIME12.in READTIME12.out
READTIME13.in READTIME13.out
READTIME14.in READTIME14.out
READTIME15.in READTIME15.out
READTIME16.in READTIME16.out
READTIME17.in READTIME17.out
READTIME18.in READTIME18.out
READTIME19.in READTIME19.out
READTIME20.in READTIME20.out
READTIME21.in READTIME21.out
READTIME22.in READTIME22.out
READTIME23.in READTIME23.out
READTIME24.in READTIME24.out
READTIME25.in READTIME25.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 5 M
READTIME01.in 4 K
READTIME01.out 5 B
READTIME02.in 5 K
READTIME02.out 5 B
READTIME03.in 7 K
READTIME03.out 6 B
READTIME04.in 3 K
READTIME04.out 7 B
READTIME05.in 7 K
READTIME05.out 7 B
READTIME06.in 11 K
READTIME06.out 5 B
READTIME07.in 7 K
READTIME07.out 5 B
READTIME08.in 5 K
READTIME08.out 7 B
READTIME09.in 9 K
READTIME09.out 5 B
READTIME10.in 6 K
READTIME10.out 6 B
READTIME11.in 2 M
READTIME11.out 7 B
READTIME12.in 1 M
READTIME12.out 9 B
READTIME13.in 2 M
READTIME13.out 8 B
READTIME14.in 2 M
READTIME14.out 8 B
READTIME15.in 1 M
READTIME15.out 9 B
READTIME16.in 1 M
READTIME16.out 10 B
READTIME17.in 2 M
READTIME17.out 9 B
READTIME18.in 2 M
READTIME18.out 8 B
READTIME19.in 2 M
READTIME19.out 9 B
READTIME20.in 2 M
READTIME20.out 7 B
READTIME21.in 32 B
READTIME21.out 13 B
READTIME22.in 19 B
READTIME22.out 3 B
READTIME23.in 14 B
READTIME23.out 3 B
READTIME24.in 64 B
READTIME24.out 3 B
READTIME25.in 19 B
READTIME25.out 3 B