Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#5099 #1175. MOU - Leo núi Accepted 100 1265 ms 11996 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2020-03-28 16:27:55
#55674 #1175. MOU - Leo núi Accepted 100 1430 ms 31576 K C++ 14 / 1 K Wu Nguyen 2021-11-06 8:26:18
#16162 #1175. MOU - Leo núi Accepted 100 1388 ms 39416 K C++ 11 / 1 K Đặng Tiến Dũng 2020-11-21 14:06:43
#77885 #1175. MOU - Leo núi Accepted 100 935 ms 31708 K C++ 11 / 684 B hihihi1 2022-03-18 12:27:13
#49685 #1175. MOU - Leo núi Accepted 100 909 ms 31572 K C++ 17 / 626 B abc195 2021-10-02 13:57:53


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: