Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
MOU01.in MOU01.out
MOU02.in MOU02.out
MOU03.in MOU03.out
MOU04.in MOU04.out
MOU05.in MOU05.out
MOU06.in MOU06.out
MOU07.in MOU07.out
MOU08.in MOU08.out
MOU09.in MOU09.out
MOU10.in MOU10.out
MOU11.in MOU11.out
MOU12.in MOU12.out
MOU13.in MOU13.out
MOU14.in MOU14.out
MOU15.in MOU15.out
MOU16.in MOU16.out
MOU17.in MOU17.out
MOU18.in MOU18.out
MOU19.in MOU19.out
MOU20.in MOU20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 8 M
MOU01.in 7 B
MOU01.out 3 B
MOU02.in 9 B
MOU02.out 3 B
MOU03.in 12 B
MOU03.out 3 B
MOU04.in 13 B
MOU04.out 3 B
MOU05.in 15 B
MOU05.out 4 B
MOU06.in 20 B
MOU06.out 4 B
MOU07.in 24 B
MOU07.out 4 B
MOU08.in 23 B
MOU08.out 5 B
MOU09.in 24 B
MOU09.out 5 B
MOU10.in 36 B
MOU10.out 5 B
MOU11.in 6 M
MOU11.out 11 B
MOU12.in 5 M
MOU12.out 11 B
MOU13.in 6 M
MOU13.out 11 B
MOU14.in 5 M
MOU14.out 11 B
MOU15.in 2 M
MOU15.out 11 B
MOU16.in 4 M
MOU16.out 11 B
MOU17.in 5 M
MOU17.out 11 B
MOU18.in 2 M
MOU18.out 11 B
MOU19.in 5 M
MOU19.out 11 B
MOU20.in 6 M
MOU20.out 11 B