Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#5101 #1176. SLUCKY - Chuỗi may mắn Accepted 100 519 ms 2560 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2020-03-28 17:43:18


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: