Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
SLUCKY01.in SLUCKY01.out
SLUCKY02.in SLUCKY02.out
SLUCKY03.in SLUCKY03.out
SLUCKY04.in SLUCKY04.out
SLUCKY05.in SLUCKY05.out
SLUCKY06.in SLUCKY06.out
SLUCKY07.in SLUCKY07.out
SLUCKY08.in SLUCKY08.out
SLUCKY09.in SLUCKY09.out
SLUCKY10.in SLUCKY10.out
SLUCKY11.in SLUCKY11.out
SLUCKY12.in SLUCKY12.out
SLUCKY13.in SLUCKY13.out
SLUCKY14.in SLUCKY14.out
SLUCKY15.in SLUCKY15.out
SLUCKY16.in SLUCKY16.out
SLUCKY17.in SLUCKY17.out
SLUCKY18.in SLUCKY18.out
SLUCKY19.in SLUCKY19.out
SLUCKY20.in SLUCKY20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 52 K
SLUCKY01.in 1 K
SLUCKY01.out 8 B
SLUCKY02.in 702 B
SLUCKY02.out 7 B
SLUCKY03.in 752 B
SLUCKY03.out 7 B
SLUCKY04.in 441 B
SLUCKY04.out 7 B
SLUCKY05.in 822 B
SLUCKY05.out 8 B
SLUCKY06.in 1 K
SLUCKY06.out 8 B
SLUCKY07.in 969 B
SLUCKY07.out 8 B
SLUCKY08.in 1 K
SLUCKY08.out 8 B
SLUCKY09.in 1 K
SLUCKY09.out 8 B
SLUCKY10.in 692 B
SLUCKY10.out 7 B
SLUCKY11.in 71 K
SLUCKY11.out 11 B
SLUCKY12.in 73 K
SLUCKY12.out 11 B
SLUCKY13.in 62 K
SLUCKY13.out 11 B
SLUCKY14.in 71 K
SLUCKY14.out 11 B
SLUCKY15.in 68 K
SLUCKY15.out 11 B
SLUCKY16.in 98 K
SLUCKY16.out 12 B
SLUCKY17.in 98 K
SLUCKY17.out 12 B
SLUCKY18.in 98 K
SLUCKY18.out 12 B
SLUCKY19.in 98 K
SLUCKY19.out 12 B
SLUCKY20.in 98 K
SLUCKY20.out 12 B