Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
FMAGIC01.in FMAGIC01.out
FMAGIC02.in FMAGIC02.out
FMAGIC03.in FMAGIC03.out
FMAGIC04.in FMAGIC04.out
FMAGIC05.in FMAGIC05.out
FMAGIC06.in FMAGIC06.out
FMAGIC07.in FMAGIC07.out
FMAGIC08.in FMAGIC08.out
FMAGIC09.in FMAGIC09.out
FMAGIC10.in FMAGIC10.out
FMAGIC11.in FMAGIC11.out
FMAGIC12.in FMAGIC12.out
FMAGIC13.in FMAGIC13.out
FMAGIC14.in FMAGIC14.out
FMAGIC15.in FMAGIC15.out
FMAGIC16.in FMAGIC16.out
FMAGIC17.in FMAGIC17.out
FMAGIC18.in FMAGIC18.out
FMAGIC19.in FMAGIC19.out
FMAGIC20.in FMAGIC20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 4 M
FMAGIC01.in 91 B
FMAGIC01.out 14 B
FMAGIC02.in 95 B
FMAGIC02.out 9 B
FMAGIC03.in 87 B
FMAGIC03.out 10 B
FMAGIC04.in 89 B
FMAGIC04.out 15 B
FMAGIC05.in 91 B
FMAGIC05.out 10 B
FMAGIC06.in 85 B
FMAGIC06.out 9 B
FMAGIC07.in 83 B
FMAGIC07.out 15 B
FMAGIC08.in 104 B
FMAGIC08.out 29 B
FMAGIC09.in 7 K
FMAGIC09.out 1 K
FMAGIC10.in 8 K
FMAGIC10.out 3 K
FMAGIC11.in 188 K
FMAGIC11.out 4 K
FMAGIC12.in 157 K
FMAGIC12.out 4 K
FMAGIC13.in 153 K
FMAGIC13.out 4 K
FMAGIC14.in 230 K
FMAGIC14.out 4 K
FMAGIC15.in 1 M
FMAGIC15.out 332 K
FMAGIC16.in 906 K
FMAGIC16.out 240 K
FMAGIC17.in 1 M
FMAGIC17.out 300 K
FMAGIC18.in 1 M
FMAGIC18.out 417 K
FMAGIC19.in 1 M
FMAGIC19.out 273 K
FMAGIC20.in 2 M
FMAGIC20.out 422 K