Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
TWOROBOT01.in TWOROBOT01.out
TWOROBOT02.in TWOROBOT02.out
TWOROBOT03.in TWOROBOT03.out
TWOROBOT04.in TWOROBOT04.out
TWOROBOT05.in TWOROBOT05.out
TWOROBOT06.in TWOROBOT06.out
TWOROBOT07.in TWOROBOT07.out
TWOROBOT08.in TWOROBOT08.out
TWOROBOT09.in TWOROBOT09.out
TWOROBOT10.in TWOROBOT10.out
TWOROBOT11.in TWOROBOT11.out
TWOROBOT12.in TWOROBOT12.out
TWOROBOT13.in TWOROBOT13.out
TWOROBOT14.in TWOROBOT14.out
TWOROBOT15.in TWOROBOT15.out
TWOROBOT16.in TWOROBOT16.out
TWOROBOT17.in TWOROBOT17.out
TWOROBOT18.in TWOROBOT18.out
TWOROBOT19.in TWOROBOT19.out
TWOROBOT20.in TWOROBOT20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 14 M
TWOROBOT01.in 54 B
TWOROBOT01.out 6 B
TWOROBOT02.in 4 K
TWOROBOT02.out 10 B
TWOROBOT03.in 10 K
TWOROBOT03.out 8 B
TWOROBOT04.in 20 K
TWOROBOT04.out 11 B
TWOROBOT05.in 10 K
TWOROBOT05.out 8 B
TWOROBOT06.in 658 B
TWOROBOT06.out 10 B
TWOROBOT07.in 2 K
TWOROBOT07.out 7 B
TWOROBOT08.in 11 K
TWOROBOT08.out 10 B
TWOROBOT09.in 283 B
TWOROBOT09.out 7 B
TWOROBOT10.in 13 K
TWOROBOT10.out 10 B
TWOROBOT11.in 2 M
TWOROBOT11.out 64 B
TWOROBOT12.in 4 M
TWOROBOT12.out 88 B
TWOROBOT13.in 2 M
TWOROBOT13.out 48 B
TWOROBOT14.in 4 M
TWOROBOT14.out 99 B
TWOROBOT15.in 3 M
TWOROBOT15.out 72 B
TWOROBOT16.in 4 M
TWOROBOT16.out 88 B
TWOROBOT17.in 3 M
TWOROBOT17.out 64 B
TWOROBOT18.in 5 M
TWOROBOT18.out 99 B
TWOROBOT19.in 3 M
TWOROBOT19.out 64 B
TWOROBOT20.in 3 M
TWOROBOT20.out 55 B