Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
FIVES01.in FIVES01.out
FIVES02.in FIVES02.out
FIVES03.in FIVES03.out
FIVES04.in FIVES04.out
FIVES05.in FIVES05.out
FIVES06.in FIVES06.out
FIVES07.in FIVES07.out
FIVES08.in FIVES08.out
FIVES09.in FIVES09.out
FIVES10.in FIVES10.out
FIVES11.in FIVES11.out
FIVES12.in FIVES12.out
FIVES13.in FIVES13.out
FIVES14.in FIVES14.out
FIVES15.in FIVES15.out
FIVES16.in FIVES16.out
FIVES17.in FIVES17.out
FIVES18.in FIVES18.out
FIVES19.in FIVES19.out
FIVES20.in FIVES20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 5 M
FIVES01.in 1 K
FIVES01.out 562 B
FIVES02.in 744 B
FIVES02.out 282 B
FIVES03.in 808 B
FIVES03.out 404 B
FIVES04.in 1 K
FIVES04.out 576 B
FIVES05.in 1 K
FIVES05.out 565 B
FIVES06.in 808 B
FIVES06.out 414 B
FIVES07.in 941 B
FIVES07.out 381 B
FIVES08.in 883 B
FIVES08.out 361 B
FIVES09.in 587 K
FIVES09.out 648 K
FIVES10.in 587 K
FIVES10.out 594 K
FIVES11.in 587 K
FIVES11.out 630 K
FIVES12.in 587 K
FIVES12.out 588 K
FIVES13.in 587 K
FIVES13.out 597 K
FIVES14.in 587 K
FIVES14.out 602 K
FIVES15.in 892 K
FIVES15.out 950 K
FIVES16.in 893 K
FIVES16.out 939 K
FIVES17.in 798 K
FIVES17.out 889 K
FIVES18.in 864 K
FIVES18.out 913 K
FIVES19.in 909 K
FIVES19.out 982 K
FIVES20.in 892 K
FIVES20.out 976 K