Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
changestr01.in changestr01.out
changestr02.in changestr02.out
changestr03.in changestr03.out
changestr04.in changestr04.out
changestr05.in changestr05.out
changestr06.in changestr06.out
changestr07.in changestr07.out
changestr08.in changestr08.out
changestr09.in changestr09.out
changestr10.in changestr10.out
changestr11.in changestr11.out
changestr12.in changestr12.out
changestr13.in changestr13.out
changestr14.in changestr14.out
changestr15.in changestr15.out
changestr16.in changestr16.out
changestr17.in changestr17.out
changestr18.in changestr18.out
changestr19.in changestr19.out
changestr20.in changestr20.out
changestr21.in changestr21.out
changestr22.in changestr22.out
changestr23.in changestr23.out
changestr24.in changestr24.out
changestr25.in changestr25.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 M
changestr01.in 16 B
changestr01.out 3 B
changestr02.in 100 B
changestr02.out 4 B
changestr03.in 811 B
changestr03.out 4 B
changestr04.in 69 K
changestr04.out 6 B
changestr05.in 78 K
changestr05.out 7 B
changestr06.in 781 K
changestr06.out 7 B
changestr07.in 98 K
changestr07.out 12 B
changestr08.in 1 M
changestr08.out 12 B
changestr09.in 1 M
changestr09.out 12 B
changestr10.in 1 M
changestr10.out 12 B
changestr11.in 1 M
changestr11.out 12 B
changestr12.in 97 K
changestr12.out 11 B
changestr13.in 103 K
changestr13.out 3 B
changestr14.in 96 K
changestr14.out 4 B
changestr15.in 96 K
changestr15.out 4 B
changestr16.in 1 M
changestr16.out 12 B
changestr17.in 1 M
changestr17.out 12 B
changestr18.in 97 K
changestr18.out 12 B
changestr19.in 97 K
changestr19.out 4 B
changestr20.in 96 K
changestr20.out 4 B
changestr21.in 780 K
changestr21.out 3 B
changestr22.in 96 K
changestr22.out 11 B
changestr23.in 96 K
changestr23.out 3 B
changestr24.in 96 K
changestr24.out 10 B
changestr25.in 96 K
changestr25.out 9 B