Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
colorpath01.in colorpath01.out
colorpath02.in colorpath02.out
colorpath03.in colorpath03.out
colorpath04.in colorpath04.out
colorpath05.in colorpath05.out
colorpath06.in colorpath06.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
colorpath07.in colorpath07.out
colorpath08.in colorpath08.out
colorpath09.in colorpath09.out
colorpath10.in colorpath10.out
colorpath11.in colorpath11.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25
colorpath12.in colorpath12.out
colorpath13.in colorpath13.out
colorpath14.in colorpath14.out
colorpath15.in colorpath15.out
colorpath16.in colorpath16.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
colorpath17.in colorpath17.out
colorpath18.in colorpath18.out
colorpath19.in colorpath19.out
colorpath20.in colorpath20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 5 M
colorpath01.in 702 B
colorpath01.out 6 B
colorpath02.in 899 B
colorpath02.out 5 B
colorpath03.in 783 B
colorpath03.out 5 B
colorpath04.in 773 B
colorpath04.out 4 B
colorpath05.in 774 B
colorpath05.out 3 B
colorpath06.in 904 B
colorpath06.out 6 B
colorpath07.in 1 M
colorpath07.out 9 B
colorpath08.in 1 M
colorpath08.out 9 B
colorpath09.in 1 M
colorpath09.out 8 B
colorpath10.in 1 M
colorpath10.out 7 B
colorpath11.in 1 M
colorpath11.out 7 B
colorpath12.in 705 K
colorpath12.out 9 B
colorpath13.in 1 M
colorpath13.out 9 B
colorpath14.in 835 K
colorpath14.out 10 B
colorpath15.in 951 K
colorpath15.out 9 B
colorpath16.in 744 K
colorpath16.out 9 B
colorpath17.in 787 K
colorpath17.out 10 B
colorpath18.in 1 M
colorpath18.out 11 B
colorpath19.in 1 M
colorpath19.out 11 B
colorpath20.in 1017 K
colorpath20.out 11 B
data.yml 345 B