Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: Special Judge

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
NETNUM01.in NETNUM01.out
NETNUM02.in NETNUM02.out
NETNUM03.in NETNUM03.out
NETNUM04.in NETNUM04.out
NETNUM05.in NETNUM05.out
NETNUM06.in NETNUM06.out
NETNUM07.in NETNUM07.out
NETNUM08.in NETNUM08.out
NETNUM09.in NETNUM09.out
NETNUM10.in NETNUM10.out
NETNUM11.in NETNUM11.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 6 K
NETNUM01.in 13 B
NETNUM01.out 20 B
NETNUM02.in 19 B
NETNUM02.out 42 B
NETNUM03.in 23 B
NETNUM03.out 42 B
NETNUM04.in 30 B
NETNUM04.out 110 B
NETNUM05.in 55 B
NETNUM05.out 156 B
NETNUM06.in 19 B
NETNUM06.out 13 B
NETNUM07.in 67 B
NETNUM07.out 272 B
NETNUM08.in 76 B
NETNUM08.out 342 B
NETNUM09.in 81 B
NETNUM09.out 420 B
NETNUM10.in 83 B
NETNUM10.out 420 B
NETNUM11.in 81 B
NETNUM11.out 420 B
check_NETNUM.cpp 4 K
data.yml 235 B