Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
PIN01.in PIN01.out
PIN02.in PIN02.out
PIN03.in PIN03.out
PIN04.in PIN04.out
PIN05.in PIN05.out
PIN06.in PIN06.out
PIN07.in PIN07.out
PIN08.in PIN08.out
PIN09.in PIN09.out
PIN10.in PIN10.out
PIN11.in PIN11.out
PIN12.in PIN12.out
PIN13.in PIN13.out
PIN14.in PIN14.out
PIN15.in PIN15.out
PIN16.in PIN16.out
PIN17.in PIN17.out
PIN18.in PIN18.out
PIN19.in PIN19.out
PIN20.in PIN20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 2 M
PIN01.in 8 K
PIN01.out 6 B
PIN02.in 8 K
PIN02.out 7 B
PIN03.in 6 K
PIN03.out 8 B
PIN04.in 97 K
PIN04.out 8 B
PIN05.in 121 K
PIN05.out 8 B
PIN06.in 121 K
PIN06.out 9 B
PIN07.in 97 K
PIN07.out 9 B
PIN08.in 134 K
PIN08.out 8 B
PIN09.in 217 K
PIN09.out 8 B
PIN10.in 241 K
PIN10.out 10 B
PIN11.in 129 K
PIN11.out 9 B
PIN12.in 229 K
PIN12.out 11 B
PIN13.in 145 K
PIN13.out 10 B
PIN14.in 132 K
PIN14.out 11 B
PIN15.in 231 K
PIN15.out 11 B
PIN16.in 163 K
PIN16.out 7 B
PIN17.in 244 K
PIN17.out 9 B
PIN18.in 185 K
PIN18.out 11 B
PIN19.in 217 K
PIN19.out 11 B
PIN20.in 244 K
PIN20.out 12 B