Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 14
coprime01.in coprime01.out
coprime02.in coprime02.out
coprime03.in coprime03.out
coprime04.in coprime04.out
coprime05.in coprime05.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 43
coprime06.in coprime06.out
coprime07.in coprime07.out
coprime08.in coprime08.out
coprime09.in coprime09.out
coprime10.in coprime10.out
coprime11.in coprime11.out
coprime12.in coprime12.out
coprime13.in coprime13.out
coprime14.in coprime14.out
coprime15.in coprime15.out
coprime16.in coprime16.out
coprime17.in coprime17.out
coprime18.in coprime18.out
coprime19.in coprime19.out
coprime20.in coprime20.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 43
coprime21.in coprime21.out
coprime22.in coprime22.out
coprime23.in coprime23.out
coprime24.in coprime24.out
coprime25.in coprime25.out
coprime26.in coprime26.out
coprime27.in coprime27.out
coprime28.in coprime28.out
coprime29.in coprime29.out
coprime30.in coprime30.out
coprime31.in coprime31.out
coprime32.in coprime32.out
coprime33.in coprime33.out
coprime34.in coprime34.out
coprime35.in coprime35.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 79 K
coprime01.in 15 B
coprime01.out 2 B
coprime02.in 25 B
coprime02.out 2 B
coprime03.in 100 B
coprime03.out 2 B
coprime04.in 32 B
coprime04.out 2 B
coprime05.in 52 B
coprime05.out 2 B
coprime06.in 51 B
coprime06.out 2 B
coprime07.in 107 B
coprime07.out 2 B
coprime08.in 178 B
coprime08.out 3 B
coprime09.in 80 B
coprime09.out 3 B
coprime10.in 153 B
coprime10.out 3 B
coprime11.in 231 B
coprime11.out 3 B
coprime12.in 228 B
coprime12.out 3 B
coprime13.in 143 B
coprime13.out 2 B
coprime14.in 231 B
coprime14.out 3 B
coprime15.in 152 B
coprime15.out 2 B
coprime16.in 246 B
coprime16.out 3 B
coprime17.in 222 B
coprime17.out 2 B
coprime18.in 150 B
coprime18.out 2 B
coprime19.in 171 B
coprime19.out 2 B
coprime20.in 293 B
coprime20.out 3 B
coprime21.in 892 B
coprime21.out 3 B
coprime22.in 4 K
coprime22.out 4 B
coprime23.in 10 K
coprime23.out 4 B
coprime24.in 6 K
coprime24.out 4 B
coprime25.in 12 K
coprime25.out 4 B
coprime26.in 18 K
coprime26.out 4 B
coprime27.in 2 K
coprime27.out 4 B
coprime28.in 9 K
coprime28.out 3 B
coprime29.in 3 K
coprime29.out 4 B
coprime30.in 20 K
coprime30.out 3 B
coprime31.in 8 K
coprime31.out 3 B
coprime32.in 12 K
coprime32.out 3 B
coprime33.in 23 K
coprime33.out 4 B
coprime34.in 9 K
coprime34.out 3 B
coprime35.in 13 K
coprime35.out 3 B
data.yml 362 B
gen.cpp 5 K