Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
WMT01.in WMT01.out
WMT02.in WMT02.out
WMT03.in WMT03.out
WMT04.in WMT04.out
WMT05.in WMT05.out
WMT06.in WMT06.out
WMT07.in WMT07.out
WMT08.in WMT08.out
WMT09.in WMT09.out
WMT10.in WMT10.out
WMT11.in WMT11.out
WMT12.in WMT12.out
WMT13.in WMT13.out
WMT14.in WMT14.out
WMT15.in WMT15.out
WMT16.in WMT16.out
WMT17.in WMT17.out
WMT18.in WMT18.out
WMT19.in WMT19.out
WMT20.in WMT20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 34 M
WMT01.in 25 B
WMT01.out 4 B
WMT02.in 21 B
WMT02.out 3 B
WMT03.in 86 B
WMT03.out 5 B
WMT04.in 72 B
WMT04.out 5 B
WMT05.in 227 B
WMT05.out 6 B
WMT06.in 20 K
WMT06.out 9 B
WMT07.in 20 K
WMT07.out 9 B
WMT08.in 97 K
WMT08.out 17 B
WMT09.in 97 K
WMT09.out 17 B
WMT10.in 97 K
WMT10.out 17 B
WMT11.in 108 K
WMT11.out 18 B
WMT12.in 106 K
WMT12.out 16 B
WMT13.in 8 M
WMT13.out 20 B
WMT14.in 8 M
WMT14.out 20 B
WMT15.in 8 M
WMT15.out 20 B
WMT16.in 9 M
WMT16.out 20 B
WMT17.in 9 M
WMT17.out 20 B
WMT18.in 9 M
WMT18.out 20 B
WMT19.in 9 M
WMT19.out 20 B
WMT20.in 9 M
WMT20.out 20 B