Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
Island_1.0.in Island_1.0.out
Island_1.1.in Island_1.1.out
Island_1.2.in Island_1.2.out
Island_1.3.in Island_1.3.out
Island_1.4.in Island_1.4.out
Island_2.0.in Island_2.0.out
Island_2.1.in Island_2.1.out
Island_2.2.in Island_2.2.out
Island_2.3.in Island_2.3.out
Island_2.4.in Island_2.4.out
Island_3.0.in Island_3.0.out
Island_3.1.in Island_3.1.out
Island_3.2.in Island_3.2.out
Island_3.3.in Island_3.3.out
Island_3.4.in Island_3.4.out
Island_4.0.in Island_4.0.out
Island_4.1.in Island_4.1.out
Island_4.2.in Island_4.2.out
Island_4.3.in Island_4.3.out
Island_4.4.in Island_4.4.out
Island_5.0.in Island_5.0.out
Island_5.1.in Island_5.1.out
Island_5.2.in Island_5.2.out
Island_5.3.in Island_5.3.out
Island_5.4.in Island_5.4.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 36 M
Island_1.0.in 9 K
Island_1.0.out 4 B
Island_1.1.in 9 K
Island_1.1.out 4 B
Island_1.2.in 4 K
Island_1.2.out 4 B
Island_1.3.in 9 K
Island_1.3.out 4 B
Island_1.4.in 9 K
Island_1.4.out 4 B
Island_2.0.in 249 K
Island_2.0.out 6 B
Island_2.1.in 249 K
Island_2.1.out 6 B
Island_2.2.in 249 K
Island_2.2.out 6 B
Island_2.3.in 249 K
Island_2.3.out 6 B
Island_2.4.in 249 K
Island_2.4.out 6 B
Island_3.0.in 835 K
Island_3.0.out 6 B
Island_3.1.in 629 K
Island_3.1.out 6 B
Island_3.2.in 835 K
Island_3.2.out 6 B
Island_3.3.in 835 K
Island_3.3.out 6 B
Island_3.4.in 771 K
Island_3.4.out 6 B
Island_4.0.in 9 M
Island_4.0.out 7 B
Island_4.1.in 9 M
Island_4.1.out 7 B
Island_4.2.in 9 M
Island_4.2.out 7 B
Island_4.3.in 9 M
Island_4.3.out 7 B
Island_4.4.in 8 M
Island_4.4.out 7 B
Island_5.0.in 8 M
Island_5.0.out 7 B
Island_5.1.in 8 M
Island_5.1.out 7 B
Island_5.2.in 8 M
Island_5.2.out 7 B
Island_5.3.in 3 M
Island_5.3.out 7 B
Island_5.4.in 3 M
Island_5.4.out 7 B