Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
Truck_1.in Truck_1.out
Truck_2.in Truck_2.out
Truck_3.in Truck_3.out
Truck_4.in Truck_4.out
Truck_5.in Truck_5.out
Truck_6.in Truck_6.out
Truck_7.in Truck_7.out
Truck_8.in Truck_8.out
Truck_9.in Truck_9.out
Truck_10.in Truck_10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 776 K
Truck_1.in 102 K
Truck_1.out 4 B
Truck_10.in 63 K
Truck_10.out 4 B
Truck_2.in 68 K
Truck_2.out 4 B
Truck_3.in 48 K
Truck_3.out 4 B
Truck_4.in 60 K
Truck_4.out 4 B
Truck_5.in 1 M
Truck_5.out 4 B
Truck_6.in 2 M
Truck_6.out 4 B
Truck_7.in 1 M
Truck_7.out 4 B
Truck_8.in 3 M
Truck_8.out 2 B
Truck_9.in 2 M
Truck_9.out 4 B