Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
pancake_1.in pancake_1.out
pancake_2.in pancake_2.out
pancake_3.in pancake_3.out
pancake_4.in pancake_4.out
pancake_5.in pancake_5.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 19 K
pancake_1.in 130 B
pancake_1.out 30 B
pancake_2.in 235 B
pancake_2.out 51 B
pancake_3.in 358 B
pancake_3.out 54 B
pancake_4.in 2 K
pancake_4.out 474 B
pancake_5.in 96 K
pancake_5.out 17 K