Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
VISITED0.in VISITED0.out
VISITED1.in VISITED1.out
VISITED2.in VISITED2.out
VISITED3.in VISITED3.out
VISITED4.in VISITED4.out
VISITED5.in VISITED5.out
VISITED6.in VISITED6.out
VISITED7.in VISITED7.out
VISITED8.in VISITED8.out
VISITED9.in VISITED9.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 1 M
VISITED0.in 11 K
VISITED0.out 24 B
VISITED1.in 8 K
VISITED1.out 18 B
VISITED2.in 9 K
VISITED2.out 18 B
VISITED3.in 9 K
VISITED3.out 18 B
VISITED4.in 9 K
VISITED4.out 21 B
VISITED5.in 922 K
VISITED5.out 24 B
VISITED6.in 701 K
VISITED6.out 21 B
VISITED7.in 868 K
VISITED7.out 24 B
VISITED8.in 988 K
VISITED8.out 30 B
VISITED9.in 618 K
VISITED9.out 21 B