Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
TIMELINE1.in TIMELINE1.out
TIMELINE2.in TIMELINE2.out
TIMELINE3.in TIMELINE3.out
TIMELINE4.in TIMELINE4.out
TIMELINE5.in TIMELINE5.out
TIMELINE6.in TIMELINE6.out
TIMELINE7.in TIMELINE7.out
TIMELINE8.in TIMELINE8.out
TIMELINE9.in TIMELINE9.out
TIMELINE10.in TIMELINE10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 7 M
TIMELINE1.in 33 B
TIMELINE1.out 8 B
TIMELINE10.in 3 M
TIMELINE10.out 961 K
TIMELINE2.in 2 K
TIMELINE2.out 485 B
TIMELINE3.in 9 K
TIMELINE3.out 3 K
TIMELINE4.in 17 K
TIMELINE4.out 5 K
TIMELINE5.in 2 M
TIMELINE5.out 96 K
TIMELINE6.in 1 M
TIMELINE6.out 481 K
TIMELINE7.in 2 M
TIMELINE7.out 577 K
TIMELINE8.in 2 M
TIMELINE8.out 769 K
TIMELINE9.in 3 M
TIMELINE9.out 961 K