Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#21376 #1295. KINGDOM Accepted 100 15240 ms 45656 K C++ 17 / 3 K Trùm CUỐI 2020-12-12 14:22:15


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: