Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
Kingdom0.in Kingdom0.out
Kingdom1.in Kingdom1.out
Kingdom2.in Kingdom2.out
Kingdom3.in Kingdom3.out
Kingdom4.in Kingdom4.out
Kingdom5.in Kingdom5.out
Kingdom6.in Kingdom6.out
Kingdom7.in Kingdom7.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
Kingdom8.in Kingdom8.out
Kingdom9.in Kingdom9.out
Kingdom10.in Kingdom10.out
Kingdom11.in Kingdom11.out
Kingdom12.in Kingdom12.out
Kingdom13.in Kingdom13.out
Kingdom14.in Kingdom14.out
Kingdom15.in Kingdom15.out
Kingdom16.in Kingdom16.out
Kingdom17.in Kingdom17.out
Kingdom18.in Kingdom18.out
Kingdom19.in Kingdom19.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
Kingdom20.in Kingdom20.out
Kingdom21.in Kingdom21.out
Kingdom22.in Kingdom22.out
Kingdom23.in Kingdom23.out
Kingdom24.in Kingdom24.out
Kingdom25.in Kingdom25.out
Kingdom26.in Kingdom26.out
Kingdom27.in Kingdom27.out
Kingdom28.in Kingdom28.out
Kingdom29.in Kingdom29.out
Kingdom30.in Kingdom30.out
Kingdom31.in Kingdom31.out
Kingdom32.in Kingdom32.out
Kingdom33.in Kingdom33.out
Kingdom34.in Kingdom34.out
Kingdom35.in Kingdom35.out
Kingdom36.in Kingdom36.out
Kingdom37.in Kingdom37.out
Kingdom38.in Kingdom38.out
Kingdom39.in Kingdom39.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 33 M
Kingdom0.in 11 K
Kingdom0.out 4 B
Kingdom1.in 9 K
Kingdom1.out 3 B
Kingdom10.in 1 M
Kingdom10.out 3 B
Kingdom11.in 4 M
Kingdom11.out 3 B
Kingdom12.in 4 M
Kingdom12.out 4 B
Kingdom13.in 3 M
Kingdom13.out 3 B
Kingdom14.in 2 M
Kingdom14.out 4 B
Kingdom15.in 4 M
Kingdom15.out 3 B
Kingdom16.in 1 M
Kingdom16.out 3 B
Kingdom17.in 2 M
Kingdom17.out 3 B
Kingdom18.in 3 M
Kingdom18.out 3 B
Kingdom19.in 3 M
Kingdom19.out 3 B
Kingdom2.in 13 K
Kingdom2.out 4 B
Kingdom20.in 2 M
Kingdom20.out 5 B
Kingdom21.in 3 M
Kingdom21.out 5 B
Kingdom22.in 1 M
Kingdom22.out 5 B
Kingdom23.in 2 M
Kingdom23.out 5 B
Kingdom24.in 4 M
Kingdom24.out 6 B
Kingdom25.in 2 M
Kingdom25.out 6 B
Kingdom26.in 4 M
Kingdom26.out 6 B
Kingdom27.in 3 M
Kingdom27.out 6 B
Kingdom28.in 4 M
Kingdom28.out 6 B
Kingdom29.in 3 M
Kingdom29.out 6 B
Kingdom3.in 13 K
Kingdom3.out 4 B
Kingdom30.in 3 M
Kingdom30.out 6 B
Kingdom31.in 4 M
Kingdom31.out 6 B
Kingdom32.in 3 M
Kingdom32.out 6 B
Kingdom33.in 3 M
Kingdom33.out 6 B
Kingdom34.in 2 M
Kingdom34.out 5 B
Kingdom35.in 2 M
Kingdom35.out 5 B
Kingdom36.in 3 M
Kingdom36.out 5 B
Kingdom37.in 2 M
Kingdom37.out 6 B
Kingdom38.in 4 M
Kingdom38.out 6 B
Kingdom39.in 2 M
Kingdom39.out 6 B
Kingdom4.in 17 K
Kingdom4.out 4 B
Kingdom5.in 16 K
Kingdom5.out 3 B
Kingdom6.in 18 K
Kingdom6.out 4 B
Kingdom7.in 16 K
Kingdom7.out 4 B
Kingdom8.in 4 M
Kingdom8.out 4 B
Kingdom9.in 3 M
Kingdom9.out 3 B
data.yml 348 B