Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
BONUS1.in BONUS1.out
BONUS2.in BONUS2.out
BONUS3.in BONUS3.out
BONUS4.in BONUS4.out
BONUS5.in BONUS5.out
BONUS6.in BONUS6.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
BONUS7.in BONUS7.out
BONUS8.in BONUS8.out
BONUS9.in BONUS9.out
BONUS10.in BONUS10.out
BONUS11.in BONUS11.out
BONUS12.in BONUS12.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
BONUS13.in BONUS13.out
BONUS14.in BONUS14.out
BONUS15.in BONUS15.out
BONUS16.in BONUS16.out
BONUS17.in BONUS17.out
BONUS18.in BONUS18.out
BONUS19.in BONUS19.out
BONUS20.in BONUS20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 73 K
BONUS1.in 157 B
BONUS1.out 4 B
BONUS10.in 165 K
BONUS10.out 6 B
BONUS11.in 160 K
BONUS11.out 6 B
BONUS12.in 195 K
BONUS12.out 6 B
BONUS13.in 2 M
BONUS13.out 6 B
BONUS14.in 2 M
BONUS14.out 7 B
BONUS15.in 2 M
BONUS15.out 6 B
BONUS16.in 2 M
BONUS16.out 6 B
BONUS17.in 2 M
BONUS17.out 6 B
BONUS18.in 2 M
BONUS18.out 7 B
BONUS19.in 2 M
BONUS19.out 7 B
BONUS2.in 157 B
BONUS2.out 4 B
BONUS20.in 2 M
BONUS20.out 6 B
BONUS3.in 158 B
BONUS3.out 4 B
BONUS4.in 141 B
BONUS4.out 4 B
BONUS5.in 176 B
BONUS5.out 4 B
BONUS6.in 176 B
BONUS6.out 4 B
BONUS7.in 171 K
BONUS7.out 6 B
BONUS8.in 166 K
BONUS8.out 6 B
BONUS9.in 186 K
BONUS9.out 6 B
data.yml 265 B