Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
DIFFUSE1.in DIFFUSE1.out
DIFFUSE2.in DIFFUSE2.out
DIFFUSE3.in DIFFUSE3.out
DIFFUSE4.in DIFFUSE4.out
DIFFUSE5.in DIFFUSE5.out
DIFFUSE6.in DIFFUSE6.out
DIFFUSE7.in DIFFUSE7.out
DIFFUSE8.in DIFFUSE8.out
DIFFUSE9.in DIFFUSE9.out
DIFFUSE10.in DIFFUSE10.out
DIFFUSE11.in DIFFUSE11.out
DIFFUSE12.in DIFFUSE12.out
DIFFUSE13.in DIFFUSE13.out
DIFFUSE14.in DIFFUSE14.out
DIFFUSE15.in DIFFUSE15.out
DIFFUSE16.in DIFFUSE16.out
DIFFUSE17.in DIFFUSE17.out
DIFFUSE18.in DIFFUSE18.out
DIFFUSE19.in DIFFUSE19.out
DIFFUSE20.in DIFFUSE20.out
DIFFUSE21.in DIFFUSE21.out
DIFFUSE22.in DIFFUSE22.out
DIFFUSE23.in DIFFUSE23.out
DIFFUSE24.in DIFFUSE24.out
DIFFUSE25.in DIFFUSE25.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 M
DIFFUSE1.in 102 B
DIFFUSE1.out 10 B
DIFFUSE10.in 6 K
DIFFUSE10.out 8 B
DIFFUSE11.in 572 K
DIFFUSE11.out 8 B
DIFFUSE12.in 587 B
DIFFUSE12.out 9 B
DIFFUSE13.in 498 K
DIFFUSE13.out 7 B
DIFFUSE14.in 895 K
DIFFUSE14.out 8 B
DIFFUSE15.in 576 K
DIFFUSE15.out 9 B
DIFFUSE16.in 1 M
DIFFUSE16.out 9 B
DIFFUSE17.in 1 M
DIFFUSE17.out 7 B
DIFFUSE18.in 1 M
DIFFUSE18.out 9 B
DIFFUSE19.in 2 K
DIFFUSE19.out 7 B
DIFFUSE2.in 1 M
DIFFUSE2.out 10 B
DIFFUSE20.in 10 K
DIFFUSE20.out 11 B
DIFFUSE21.in 50 K
DIFFUSE21.out 10 B
DIFFUSE22.in 101 K
DIFFUSE22.out 11 B
DIFFUSE23.in 580 K
DIFFUSE23.out 12 B
DIFFUSE24.in 481 B
DIFFUSE24.out 12 B
DIFFUSE25.in 1 M
DIFFUSE25.out 12 B
DIFFUSE3.in 892 K
DIFFUSE3.out 11 B
DIFFUSE4.in 232 K
DIFFUSE4.out 12 B
DIFFUSE5.in 23 K
DIFFUSE5.out 12 B
DIFFUSE6.in 90 B
DIFFUSE6.out 7 B
DIFFUSE7.in 124 B
DIFFUSE7.out 7 B
DIFFUSE8.in 250 B
DIFFUSE8.out 8 B
DIFFUSE9.in 1 K
DIFFUSE9.out 8 B