Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#18289 #1364. BLACKWHITE - Đoạn trắng đen Accepted 100 633 ms 5340 K C++ 17 / 2 K Trùm CUỐI 2020-12-02 8:34:06


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: