Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 40
blackwhite1.in blackwhite1.out
blackwhite2.in blackwhite2.out
blackwhite3.in blackwhite3.out
blackwhite4.in blackwhite4.out
blackwhite5.in blackwhite5.out
blackwhite6.in blackwhite6.out
blackwhite7.in blackwhite7.out
blackwhite8.in blackwhite8.out
blackwhite9.in blackwhite9.out
blackwhite10.in blackwhite10.out
blackwhite11.in blackwhite11.out
blackwhite12.in blackwhite12.out
blackwhite13.in blackwhite13.out
blackwhite14.in blackwhite14.out
blackwhite15.in blackwhite15.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 60
blackwhite16.in blackwhite16.out
blackwhite17.in blackwhite17.out
blackwhite18.in blackwhite18.out
blackwhite19.in blackwhite19.out
blackwhite20.in blackwhite20.out
blackwhite21.in blackwhite21.out
blackwhite22.in blackwhite22.out
blackwhite23.in blackwhite23.out
blackwhite24.in blackwhite24.out
blackwhite25.in blackwhite25.out
blackwhite26.in blackwhite26.out
blackwhite27.in blackwhite27.out
blackwhite28.in blackwhite28.out
blackwhite29.in blackwhite29.out
blackwhite30.in blackwhite30.out
blackwhite31.in blackwhite31.out
blackwhite32.in blackwhite32.out
blackwhite33.in blackwhite33.out
blackwhite34.in blackwhite34.out
blackwhite35.in blackwhite35.out
blackwhite36.in blackwhite36.out
blackwhite37.in blackwhite37.out
blackwhite38.in blackwhite38.out
blackwhite39.in blackwhite39.out
blackwhite40.in blackwhite40.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 2 M
blackwhite1.in 17 B
blackwhite1.out 3 B
blackwhite10.in 46 B
blackwhite10.out 3 B
blackwhite11.in 47 B
blackwhite11.out 3 B
blackwhite12.in 374 B
blackwhite12.out 4 B
blackwhite13.in 346 B
blackwhite13.out 4 B
blackwhite14.in 268 B
blackwhite14.out 4 B
blackwhite15.in 4 K
blackwhite15.out 4 B
blackwhite16.in 24 K
blackwhite16.out 4 B
blackwhite17.in 274 K
blackwhite17.out 4 B
blackwhite18.in 187 K
blackwhite18.out 4 B
blackwhite19.in 426 K
blackwhite19.out 4 B
blackwhite2.in 26 B
blackwhite2.out 4 B
blackwhite20.in 69 K
blackwhite20.out 4 B
blackwhite21.in 383 K
blackwhite21.out 4 B
blackwhite22.in 285 K
blackwhite22.out 4 B
blackwhite23.in 305 K
blackwhite23.out 4 B
blackwhite24.in 113 K
blackwhite24.out 4 B
blackwhite25.in 1 M
blackwhite25.out 4 B
blackwhite26.in 1 M
blackwhite26.out 4 B
blackwhite27.in 977 K
blackwhite27.out 4 B
blackwhite28.in 977 K
blackwhite28.out 4 B
blackwhite29.in 391 K
blackwhite29.out 7 B
blackwhite3.in 21 B
blackwhite3.out 3 B
blackwhite30.in 1 M
blackwhite30.out 7 B
blackwhite31.in 1 M
blackwhite31.out 7 B
blackwhite32.in 1 M
blackwhite32.out 7 B
blackwhite33.in 395 K
blackwhite33.out 7 B
blackwhite34.in 332 K
blackwhite34.out 7 B
blackwhite35.in 311 K
blackwhite35.out 7 B
blackwhite36.in 583 K
blackwhite36.out 7 B
blackwhite37.in 563 K
blackwhite37.out 7 B
blackwhite38.in 195 K
blackwhite38.out 3 B
blackwhite39.in 195 K
blackwhite39.out 3 B
blackwhite4.in 19 B
blackwhite4.out 3 B
blackwhite40.in 195 K
blackwhite40.out 3 B
blackwhite5.in 19 B
blackwhite5.out 3 B
blackwhite6.in 26 B
blackwhite6.out 4 B
blackwhite7.in 26 B
blackwhite7.out 4 B
blackwhite8.in 46 B
blackwhite8.out 3 B
blackwhite9.in 47 B
blackwhite9.out 4 B
data.yml 310 B