Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
SWAPBALL1.in SWAPBALL1.out
SWAPBALL2.in SWAPBALL2.out
SWAPBALL3.in SWAPBALL3.out
SWAPBALL4.in SWAPBALL4.out
SWAPBALL5.in SWAPBALL5.out
SWAPBALL6.in SWAPBALL6.out
SWAPBALL7.in SWAPBALL7.out
SWAPBALL8.in SWAPBALL8.out
SWAPBALL9.in SWAPBALL9.out
SWAPBALL10.in SWAPBALL10.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 63 K
SWAPBALL1.in 7 B
SWAPBALL1.out 1 B
SWAPBALL10.in 195 K
SWAPBALL10.out 10 B
SWAPBALL2.in 15 B
SWAPBALL2.out 1 B
SWAPBALL3.in 593 B
SWAPBALL3.out 5 B
SWAPBALL4.in 1 K
SWAPBALL4.out 5 B
SWAPBALL5.in 1 K
SWAPBALL5.out 5 B
SWAPBALL6.in 80 K
SWAPBALL6.out 9 B
SWAPBALL7.in 61 K
SWAPBALL7.out 9 B
SWAPBALL8.in 117 K
SWAPBALL8.out 9 B
SWAPBALL9.in 176 K
SWAPBALL9.out 10 B