Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
Shuffle1.in Shuffle1.out
Shuffle2.in Shuffle2.out
Shuffle3.in Shuffle3.out
Shuffle4.in Shuffle4.out
Shuffle5.in Shuffle5.out
Shuffle6.in Shuffle6.out
Shuffle7.in Shuffle7.out
Shuffle8.in Shuffle8.out
Shuffle9.in Shuffle9.out
Shuffle10.in Shuffle10.out
Shuffle11.in Shuffle11.out
Shuffle12.in Shuffle12.out
Shuffle13.in Shuffle13.out
Shuffle14.in Shuffle14.out
Shuffle15.in Shuffle15.out
Shuffle16.in Shuffle16.out
Shuffle17.in Shuffle17.out
Shuffle18.in Shuffle18.out
Shuffle19.in Shuffle19.out
Shuffle20.in Shuffle20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 603 K
Shuffle1.in 40 B
Shuffle1.out 1 B
Shuffle10.in 9 K
Shuffle10.out 1 B
Shuffle11.in 16 K
Shuffle11.out 2 B
Shuffle12.in 6 K
Shuffle12.out 2 B
Shuffle13.in 270 K
Shuffle13.out 3 B
Shuffle14.in 398 K
Shuffle14.out 5 B
Shuffle15.in 76 K
Shuffle15.out 2 B
Shuffle16.in 167 K
Shuffle16.out 3 B
Shuffle17.in 219 K
Shuffle17.out 2 B
Shuffle18.in 137 K
Shuffle18.out 2 B
Shuffle19.in 209 K
Shuffle19.out 1 B
Shuffle2.in 44 B
Shuffle2.out 1 B
Shuffle20.in 315 K
Shuffle20.out 1 B
Shuffle3.in 32 B
Shuffle3.out 1 B
Shuffle4.in 21 B
Shuffle4.out 1 B
Shuffle5.in 50 B
Shuffle5.out 1 B
Shuffle6.in 42 B
Shuffle6.out 1 B
Shuffle7.in 9 K
Shuffle7.out 1 B
Shuffle8.in 10 K
Shuffle8.out 1 B
Shuffle9.in 13 K
Shuffle9.out 1 B